Viranomaisille ohje kielellisten vaikutusten arviointiin

Oikeusministeriön uutinen (26.10.2016):

Viranomaisille ohje kielellisten vaikutusten arviointiin

Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen kielellisten vaikutusten arviointiin (kivaus). Ohje koskee kansalliskieliä, mutta sitä voidaan käyttää myös arvioitaessa vaikutuksia saamen ja muiden kielten käyttömahdollisuuksiin. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti säädösvalmisteluun osallistuville.

Ohjetta noudatetaan lakien ja lakia alemmanasteisten säädösten, erityisesti hallinnollisia muutoksia koskevien, valmistelussa.

Lainsäädännön kielelliset vaikutukset voivat kohdistua yksilöön tai koko kieliryhmään. Vaikutukset voivat myös olla välillisiä tai esiintyä vasta pitkällä aikavälillä. Lainsäädännöllä voi olla yhteisvaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisen voimakkaasti kielellisiin vähemmistöihin.

Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia. Yksilön kannalta kyse on siitä, toteutuuko hänen lakisääteinen oikeutensa käyttää omaa kieltään ja saada tietoa ja palvelua omalla kielellään. Kyse on esimerkiksi siitä, voiko hän tehdä ajanvarauksen omalla kielellään ja ymmärtääkö hän, mitä päätöksessä lukee?

Viranomaisilla on velvollisuus oma-aloitteisesti huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Kielellisten oikeuksien tosiasiallinen toimivuus edellyttää, että koko asiointiketju toimii asiakkaan kielellä.

Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä aluejakoon, jolla turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kielelliset olosuhteet voivat merkitä sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi sinänsä sopivista aluejaotuksista voidaan poiketa.

Lisätiedot:
kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö, puh. 02951 50181
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Ohje kielellisten vaikutusten arviointiin (julkaisu)

Uutinen OM:n sivuilla