AFinLA syyssymposium 2022 / AFinLA höstsymposium 2022 / AFinLA 2022 autumn symposium 2022

För svenska, se nedan. 

For the English version, please scroll down.

 

AFinLAn syyssymposium 2022 Helsingin yliopistossa 

1. kiertokirje ja esitelmäkutsu  

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Helsinkiin 27.–29.10.2022! Symposiumin teema on Kieli ja osallisuus.  

Teema kannustaa pohtimaan kielen merkitystä monimuotoisessa yhteiskunnassa niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Miten yksilön ja yhteisöjen kielelliset ratkaisut vaikuttavat osallisuuteen? Millaista kielellistä osaamista yksilöiltä vaaditaan? Mitä yhteisöt voivat tehdä tukeakseen yksilöiden osallisuutta? Millaisia kielipoliittisia ratkaisuja tarvitaan? Millainen rooli soveltavalla kielentutkimuksella tulisi olla näiden kysymysten ratkaisemisessa? 

Kutsumme kaikki kielentutkijat mukaan pohtimaan näitä ja monia muita soveltavan kielitieteen kysymyksiä! 

Päivien pääpuhujat ovat (aiheet vahvistetaan myöhemmin): 

 • Tommaso Milani, Göteborgin yliopisto 
 • Simo Määttä, Helsingin yliopisto 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University 

Lisäksi ohjelmassa on kieliasiantuntijoiden paneeli, josta tiedotamme tarkemmin myöhemmin.  

Symposiumin järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella. Symposiumin verkkosivuja päivitetään osoitteeseen https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/afinla-2022.  

Työmuodot 

Symposiumin työmuotoja ovatitsenäiset sektio- ja posteriesitelmät (joko valmistuneesta tai vielä meneillään olevasta tutkimuksesta) ja temaattiset työpajat. Työpajan tai esitelmän pääkielenä voi olla suomi, ruotsi ja/tai englanti ja myös muita kieliä saa hyödyntää. Kannustamme esitelmissä osallisuutta lisäävään monikielisyyteen eli esitelmissä voi käyttää eri kieliä joustavasti. Mainitsethan abstraktissa, millä kielellä tai millä kielillä esitelmää pystyy seuraamaan.  

Sektioesitelmät 

Sektioesitelmä voidaan pitää joko valmistuneesta vai vielä meneillään olevasta tutkimuksesta. Sektioesitelmän pituus on 20 min + 10 min keskustelua. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.  

Posteriesitelmät 

Posteriesitelmät soveltuvat erityisen hyvin väitöskirjatutkijoille ja muun muassa tutkimusprojektien ja meneillään olevan tutkimuksen esittelyyn. Posterin maksimikoko on A0. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.  

Temaattiset työpajat 

Temaattiset työpajat ovat pituudeltaan joko 90 tai 150 minuuttia, ja niissä pidetään esitelmiä, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Työpajassa voi olla myös johdanto ja/tai loppukeskustelu. Työpajan koollekutsujat päättävät esitelmien pituuden.  

Koollekutsujat laativat yleiskuvauksen työpajasta ja ilmoittavat osallistujien nimet ja esitelmien otsikot esitysjärjestyksessä (yhteensä korkeintaan 500 sanaa). Työpajassa esitelmän pitävät jättävät erikseen oman abstraktinsa sektioesitelmän tapaan (maks. 300 sanaa + mahdollinen lähdeluettelo) ja ilmoittavat siinä työpajan nimen.  

Esitelmäehdotusten jättäminen 

Esitelmä- ja työpajaehdotukset jätetään symposiumin nettisivuilla julkaistavan Microsoft forms ‑lomakkeen kautta 10.8.2022 mennessä. Huomaa, että lomake avataan viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa.  

AFinLAn vuosikirja 2023 

Syyssymposiumin osallistujat voivat tarjota artikkelia AFinLAn vuosikirjaan. Tarjotut artikkelit käyvät läpianonyymin vertaisarvioinnin. Vuosikirja on saatavissa avoimena verkkojulkaisuna (Jufo-luokitus 1). Artikkelikäsikirjoituksen pohjana voi olla mikä tahansa esitelmätyyppi, mutta artikkelin tulee liittyä syyssymposiumin teemaan. Lisätietoja käsikirjoitusten lähettämisestä annetaan symposiumin jälkeen.  

Muuta huomioitavaa 

Esitelmän pitäminen AFinLAn syyssymposiumissa edellyttää AFinLAn tai muun AILAn jäsenjärjestön jäsenyyttä. Yhteisesitelmissä tämäkoskee vähintään yhtä tekijöistä. Sen sijaan kollokvion vetäjien tulee kaikkien olla jäseniä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä: http://www.afinla.fi/jaseneksi. Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme ilmoittamaan siitä abstraktissa. Tietoa pyydetään ohjelman rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin. Lisätietoa teemaverkostoista.  

Tärkeät päivämäärät 

Esitelmien ja työpajojen tiivistelmät tulee jättää viimeistään 10.8.2022. Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 31.8.2022. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 14.9.2022. 

Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta seuraavassa kiertokirjeessä.  

Tervetuloa Helsinkiin! 

Järjestelytoimikunta: Niina Hynninen (pj), Irina Herneaho, Johanna Isosävi, Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Eeva Sippola, Anna Solin ja Mei Yang 

Voit lähettää sähköpostia järjestäjille osoitteeseen afinla-2022@helsinki.fi

***

AFinLA höstsymposium 2022 vid Helsingfors universitet 

1. rundbrevet och inbjudan till att lämnä in förslag på presentationer 

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Helsingfors den 27–29 oktober 2022! Temat för symposiet är Språk och delaktighet

Temat uppmuntrar att reflektera över språkets betydelse i det mångfaldiga samhället både från individens och från samhälleligt perspektiv. Hur påverkar individuella och samhälleliga språkliga lösningar delaktighet? Hurdan språklig kompetens behövs från individen? Vad kan samhället göra för att främja individens delaktighet? Hurdana språkpolitiska åtgärder behövs? Vilken roll ska tillämpad språkvetenskap ta för att lösa de här frågorna? 

Vi bjuder in alla språkvetare för reflektion kring de här och många andra språkvetenskapliga frågor! 

Våra plenarföreläsare är (information om plenarföredrag publiseras senare): 

 • Tommaso Milani, Göteborgs universitet 
 • Simo Määttä, Helsingfors universitet 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University 

I programmet finns också en paneldiskussion med språkexperter. Mer information om panelen ges senare. 

Symposiet arrangeras av Helsingfors universitet. Målet är att symposiet ska hållas på plats vid universitetets centrumcampus. Symposiets websidor hittar du här: https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/afinla-2022

Arbetsformer 

Symposiets arbetsformer är sektionsföredrag (antingen om avslutad eller pågående forskning) och tematiska workshoppar. De kan hållas på finska, svenska och/eller engelska, och det är tillåtet att använda även övriga språk. Vi uppmuntrar till mångspråkighet som stödjer delaktighet så vi hoppas på flexibel användning av olika språk. Vänligen nämn i abstraktet på vilket eller vilka språk det går att följa presentationen. 

Sektionsföredrag 

Ett sektionsföredrag kan ges antingen om avslutad eller om pågående forskning. Föredragslängden är 20 minuter + 10 minuter för diskussion. Abstrakt får omfatta max 300 ord inkl. referenser. 

Posterföredrag 

Posterföredrag tillämpar sig väldigt bra för doktorander och för att presentera forskningsprojekt och pågående forskning.Maximistorlek för postern är A0. Abstrakt får omfatta max 300 ord inkl. referenser. 

Tematiska workshoppar 

Längden på tematiska workshoppar är antingen 90 eller 150 minuter och i dem håller man föredrag som tematiskt anknyter till varandra. I workshopparna kan även ingå öppnings- och/eller avslutningsdiskussioner. De som sammankallar tematiska workshoppar bestämmer längden på individuella presentationerna i dem. 

Sammankallarna förbereder en allmän beskrivning av workshoppen och meddelar deltagarnas namn samt rubriker på föredrag i den ordning som de kommer att presenteras (sammanlagt dock max. 500 ord). Alla som håller ett föredrag i workshoppen skriver ett abstrakt om sitt eget föredrag enligt samma krav som gäller sektionsföredrag (max. 300 ord + referenser). I abstraktet bör man ange namnet på den workshop som abstraktet ingår i. 

Inlämning av förslag på föredrag, postrar och workshoppar 

Förslag på föredrag, postrar och workshoppar ska lämnas in via Microsoft forms formuläret på symposiets hemsida senast den 10.8.2022. Vänligen notera att formuläret öppnas senare, senast i början av juni. 

AFinLAs årbok 2023 

De som deltar i höstsymposiet kan skicka in en artikel till AFinLA:s årsbok. De inkomna artiklarna går igenom en anonym refereegranskning. Årsboken är fritt tillgänglig som nätpublikation (Jufo-klass 1). Artikelmanuskripten kan grunda sig på alla presentationsformer, artikeln måste dock anknyta till symposiets tema. Mera information om inlämning av manuskript ges efter symposiet. 

Annat att observera 

Observera att om du håller ett föredrag i symposiet bör du vara medlem i AFinLA eller i någon av AILA:s medlemsorganisationer. Om en presentation har flera föredragshållare gäller detta minst en av föredragshållarna. Mera information om hur man blir medlem i AFinLA här

Om ditt föredrag knyter an till något av AFinLA:s temanätverk, ber vi dig att informera om detta i ditt abstrakt. Informationen behövs när programmet planeras och det påverkar inte hur abstraktet bedöms. Mera information om temanätverk finns här (på finska)

Viktiga datum 

Förslag på föredrag och tematiska workshoppar bör lämnas in senast den 10.8.2022. 

Arrangörerna meddelar om godkännande senast den 31.8.2022. 

Sista anmälnings- och betalningsdag är den 14.9.2022. 

Mer information om registreringen i följande rundbrev. 

Välkommen till Helsingfors! 

Arrangörskommittén: Niina Hynninen (ordförande), Irina Herneaho, Johanna Isosävi, Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Eeva Sippola, Anna Solin ja Mei Yang 

Du kan skicka epost till oss på adressen: afinla-2022@helsinki.fi

***

AFinLA Autumn Symposium 2022 at the University of Helsinki 

First Circular and Call for Papers 

Welcome to the annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) to be held in Helsinki 27–29 October 2022! The theme of the symposium is Language and participation

The theme invites applied linguists to consider the role of language in today’s diverse societies both from the perspective of the individual and that of social groupings. How do individual and societal decisions on language influence participation? What kind of linguistic competence is expected from an individual? What can societies do to support the participation of individuals? What kinds of language policies are needed? What should the role of applied linguistics be in solving these questions? 

We wish to invite all interested linguists to join us in pondering these and many other applied linguistic questions! 

The symposium programme includes the following plenary speakers (topics TBA): 

 • Tommaso Milani, Gothenburg University 
 • Simo Määttä, University of Helsinki 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University 

The programme also includes a language expert panel of which we’ll tell you more about later. 

The symposium is organised by the University of Helsinki. The aim is to arrange the event on-site on the University of Helsinki City Centre Campus. The symposium website is at: https://www.helsinki.fi/en/conferences/afinla-2022

Types of presentations 

The symposium consists of individual and poster presentations (on completed research or research in progress) and thematic workshops. The main language of the presentations and workshops should be Finnish, Swedish and/or English, but you may also draw on other languages. We encourage inclusive multilingualism so you may use different languages in flexible ways. Please mention in your abstract in what language or languages it will be possible to follow the presentation or workshop. 

Individual presentations 

Individual presentations can be given either on a completed study or on research in progress. Individual presentations are 20 min + 10 min for discussion. We invite abstracts of up to 300 words, including potential references. 

Poster presentations 

Poster presentations are particularly suitable for doctoral researchers and for presenting research projects or research in progress. The maximum size of a poster is A0. We invite abstracts of up to 300 words, including potential references. 

Thematic workshops 

Thematic workshops, either 90 or 150 min long, include several thematically connected presentations. A workshop can also have an introduction and/or a final discussion. The workshop convenors decide on the length of presentations in the workshop.   

The convenors are asked to submit a description of the theme of the workshop. The description (max 500 words) should include a list of the contributors and the titles of their presentations in the order in which the presentations will be given. All workshop contributors are required to submit individual abstracts, following the guidelines for individual presentations (max 300 words + potential references). Each abstract must indicate the name of the workshop it belongs to. 

Submission of presentation and colloquium abstracts 

Proposals for individual presentations, posters and workshops should be submitted by 10 August 2022 through the upcoming Microsoft forms questionnaire on the symposium website. Please note that the questionnaire will be opened in early June at the latest.

AFinLA Yearbook 2023 

Those who present at the AFinLA Autumn Symposium may submit an article manuscript to the AFinLA Yearbook 2023. Sumbitted manuscripts go through anonymous peer review. The yearbook is an open access publication (with a Publication Forum rating of 1). Article manuscripts can be based on any type of presentation given at the symposium, but they need to be related to the theme of the symposium. Further instructions for publishing in the yearbook will be provided after the symposium. 

Other important information 

Please note that the presenters at the AFinLA Autumn Symposium must be members of either AFinLA or other affiliate organisations of AILA. If a presentation or a poster is a collaboration of many authors, at least one of the authors must be a member. However, all colloquium organizers must be members. For information on how to become a member of AFinLA, please visit the AFinLA website

If your presentation relates to any of the AFinLA research networks, please indicate this in your abstract. This information is important for the planning of the programme and will not affect the evaluation of the abstract. More information on the AFinLA research networks

Important dates 

Workshop and presentation abstracts must be submitted by 10 Aug 2022. 

Notification of acceptance will be given by 31 Aug 2022. 

The deadline for registration and payment of the symposium fees is 14 Sept 2022. 

More information about registration will be provided in the following circular.  

Welcome to Helsinki! 

Organising committee: Niina Hynninen (chair), Irina Herneaho, Johanna Isosävi, Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Eeva Sippola, Anna Solin ja Mei Yang 

You can contact the organisers by sending email to: afinla-2022@helsinki.fi

 

**

Yst. terv. / Mvh / Kind regards,

AFinLA 2022 organising committee

***

 

Pahoittelut mahdollisista päällekkäispostituksista! * Ursäkta eventuell dubbelpostning! * Apologies for cross-postings! 

 

 

För svenska, se nedan. 

For the English version, please scroll down. 

AFinLAn syyssymposium 2022 Helsingin yliopistossa 

 

 1. kiertokirje ja esitelmäkutsu  

 

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Helsinkiin 27.–29.10.2022! Symposiumin teema on Kieli ja osallisuus.  

 

Päivien pääpuhujat ovat: 

 • Tommaso Milani, Göteborgin yliopisto: ”Participation on whose terms?” 
 • Simo Määttä, Helsingin yliopisto: ”Diskurssi, ideologia ja osallisuus” 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University: ”Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation” 

 

Lisäksi ohjelmassa on päivien teemaan liittyvä kieliasiantuntijoiden paneeli, jota vetävät Heini Lehtonen ja Johanna Isosävi. Paneelin asiantuntijat ovat Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopiston Kielikeskus), Juha Jalkanen (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä), Leealaura Leskelä (Selkokeskus) ja Jenni Viinikka (Kelan kielipalvelut). 

 

Symposiumiin toivotaan runsaasti esitelmä- ja työpajaehdotuksia. Tarkemmat tiedot symposiumin työmuodoista ovat symposiumin nettisivuilla: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/afinla-2022, jonne on nyt myös avattu abstraktilomake (ks. Esitelmäkutsu ja abstraktilomake -välilehti). Abstrakteja voi jättää 10.8.2022 asti. 

 

Ilmoittautuminen symposiumiin aukeaa elokuussa, kun päätökset esitelmien hyväksymisestä ohjelmaan on tehty. 

 

Symposiumin järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella.  

 

Tervetuloa Helsinkiin! 

 

Yst. terv. 

 

AFinLAn järjestelytoimikunta 

 

 

 

*** 

AFinLA höstsymposium 2022 vid Helsingfors universitet 

 

 1. rundbrevet och inbjudan till att lämna in förslag på presentationer 

 

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Helsingfors den 27–29 oktober 2022! Temat för symposiet är Språk och delaktighet

 

Våra plenarföreläsare är: 

 • Tommaso Milani, Göteborgs universitet: ”Participation on whose terms?” 
 • Simo Määttä, Helsingfors universitet: ”Diskurssi, ideologia ja osallisuus” 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University: ”Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation” 

 

I programmet finns också en paneldiskussion med språkexperter som ska diskutera symposiets tema. Panelens ordförande är Heini Lehtonen och Johanna Isosävi. I panelen ingår Minna Intke-Hernandez (Helsingfors universitets språkcentrum), Juha Jalkanen (Övre Savolax Samkommunen SOTE), Leealaura Leskelä (LL-Center) och Jenni Viinikka (Kela språkservice). Panelen hålls (mestadels) på finska. 

 

Vi hoppas på rikligt med förslag på sektions- och posterföredrag samt tematiska workshoppar. Mer information om symposiets arbetsformer finns på symposiets websidor: https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/afinla-2022, där du också hittar abstraktformuläret (se under ”Inbjudan till föredrag och abstraktformulär”. Abstrakterna kan lämnas in ända till 10.8.2022. 

 

Anmälningen öppnas i augusti när beslut om godkännande av förslag är fattat. 

 

Symposiet arrangeras av Helsingfors universitet. Målet är att symposiet ska hållas på plats vid universitetets centrumcampus. 

 

Välkommen till Helsingfors! 

 

Mvh 

 

AFinLA arrangörskommittén  

 

 

 

 

AFinLA Autumn Symposium 2022 at the University of Helsinki 

 

Second Circular and Call for Papers 

 

Welcome to the annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) to be held in Helsinki 27–29 October 2022! The theme of the symposium is Language and participation

 

The symposium programme includes the following plenary speakers: 

 • Tommaso Milani, Gothenburg University: “Participation on whose terms?” 
 • Simo Määttä, University of Helsinki: “Diskurssi, ideologia ja osallisuus” 
 • Anna Kristina Hultgren, The Open University: “Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation” 

 

The programme also includes a language expert panel on the topic of the symposium, led by Heini Lehtonen and Johanna Isosävi. The experts in the panel are Minna Intke-Hernandez (University of Helsinki Language Centre), Juha Jalkanen (Ylä-Savon SOTE Joint Municipal Authority), Leealaura Leskelä (Finnish Center for Easy Language) and Jenni Viinikka (Kela Language Services). The panel will be held (mainly) in Finnish. 

 

We are looking forward to receiving your individual and poster presentation and workshop proposals. More information about work formats in the symposium can be found on the symposium website: https://www.helsinki.fi/en/conferences/afinla-2022 where you will also find the abstract submission form (se under “Call for papers and abstract submission”). Abstracts should be submitted by 10 August 2022. 

 

Registration for the symposium starts in August once decisions on the acceptance of proposals have been made. 

 

The symposium is organised by the University of Helsinki. The aim is to arrange the event on-site on the University of Helsinki City Centre Campus. 

 

Welcome to Helsinki! 

 

Kind regards, 

 

AFinLA organising committee