Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposium Tampereella 9.–11.11.2023

För svenska, se nedan.   For the English version, please scroll down.  

 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposium Tampereella 9.–11.11.2023

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Tampereelle 9.–11.11.2023! Symposium kokoaa soveltavan kielitieteen tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet yhteen pohtimaan kielitieteen teemoja luovasti, laaja-alaisesti ja monipuolisesti niin teorian kuin käytännönkin kannalta. Symposiumin teema Tutkimuksellisia siltoja rakentamassa kannustaa tarkastelemaan uudenlaisia yhteyksiä esimerkiksi eri tutkimusmenetelmien, aineistotyyppien, teoriasuuntausten, paradigmojen, kielikäsitysten tai tieteenalojen välillä. 

Kutsumme kielentutkijoita ja muita näistä aiheista kiinnostuneita tarjoamaan esityksiä symposiumiin. Myös muut kuin teemaan liittyvät soveltavan kielentutkimuksen aiheet ovat tervetulleita.

Tärkeät päivämäärät

  • Esitelmä- ja työpajatiivistelmien lähetys viimeistään 14.8.2023  
  • Ilmoitus esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä 13.9.2023  
  • Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä 10.10.2023  

Symposium alkaa torstaina 9.11. klo 12 ja päättyy lauantaina 11.11. klo 15. Tarkempi ohjelma julkaistaan tällä sivustolla https://events.tuni.fi/afinla-2023/fi/etusivu/  lähempänä tapahtumaa. 

Tervetuloa Tampereelle!  

Järjestelytoimikunta: Marja Kivilehto (puheenjohtaja), Raisa Harju-Autti, Tuija Kinnunen, Laura Lahti, Taina Pitkänen, Eliisa Pitkäsalo, Miia Santalahti, Maija Surakka, Maija Tervola ja Johanna Vaattovaara.    

Voit lähettää sähköpostia järjestäjille osoitteeseen afinla2023@tuni.fi 

***

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023 

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023! Symposiet samlar forskare inom tillämpad språkvetenskap och andra intresserade för att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel. Symposiets tema Vetenskapliga brobyggen uppmuntrar till att söka nya kopplingar till exempel mellan olika forskningsmetoder, datatyper, teoriinriktningar, paradigm, språkuppfattningar eller discipliner.  

Vi inbjuder språkvetare och andra intresserade att lämna in förslag till presentationer som knyter an till symposiets tema. Även bidrag som inte direkt knyter an till temat är välkomna.  

Viktiga datum

  • Förslag till föredrag och tematiska workshoppar ska lämnas in senast den 14 augusti 2023.    
  • Arrangörerna meddelar om godkännande senast den 13 september 2023.    
  • Sista anmälnings- och betalningsdag är den 10 oktober 2023.    

Symposiet inleds på torsdagen, 9 november vid 12-tiden och avslutas på lördagen, 11 november vid 15-tiden. Ett detaljerat program kommer att finnas här https://events.tuni.fi/afinla-2023/sv/startsidan/ före symposiet.

Välkommen till Tammerfors!   

Arrangörskommittén: Marja Kivilehto (ordförande), Raisa Harju-Autti, Tuija Kinnunen, Laura Lahti, Taina Pitkänen, Eliisa Pitkäsalo, Miia Santalahti, Maija Surakka, Maija Tervola och Johanna Vaattovaara.  

Du kan nå arrangörerna på denna adress afinla2023@tuni.fi

*** 

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) to be held in Tampere 9–11 November 2023 

Welcome to the annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) to be held in Tampere 9–11 November 2023! The symposium brings together linguists, researchers and others interested in applied linguistics to reflect on the featured topics in creative and versatile and wide-ranging ways, from both theoretical and practical perspectives. The theme of the symposium is Building bridges through research, which encourages participants to explore new connections between different research methods, data types, theoretical trends, paradigms, language concepts or scientific disciplines.   

We invite linguists and others interested in these topics to propose presentations for the symposium. Presentations on topics in applied linguistics that are not related to the conference theme are also welcome.

Important dates: 

  • Deadline for submitting presentation abstracts and workshop descriptions: 14 August 2023  
  • Notification of acceptance: by 13 September 2023 
  • Deadline for registration and payment of the symposium fees: 10 October 2023  

The symposium starts on Thursday, 9 November, at 12 noon and ends on Saturday, 11 November at 3 p.m. The detailed programme will be published on this site before the symposium.

Welcome to Tampere! 

Organising committee: Marja Kivilehto (chair), Raisa Harju-Autti, Tuija Kinnunen, Laura Lahti, Taina Pitkänen, Eliisa Pitkäsalo, Miia Santalahti, Maija Surakka, Maija Tervola and Johanna Vaattovaara.     

Contact information: afinla2023@tuni.fi