XLVIII Kielitieteen päivät 12.–14.5.2022 / XLVIII Språkvetenskapsdagar /The XLVIII Finnish Conference of Linguistics

 • Mitä 1englanti 1ruotsi
 • Milloin 12.05.2022 14.05.2022 (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Missä Turku
 • Web-osoite Web-osoite
 • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

*Se svenska nedan*

*English version below*

 

Hyvä kollega, 

tervetuloa Turkuun! 

Kielitieteen päivät järjestetään 12.–14.5.2022 Turun yliopistossa. Päivien teema on Kontaktit, korpukset ja variaatio. Teema on väljä, ja esimerkiksi tutkimusaiheiden ja -kohteiden sekä teorioiden ja menetelmien kirjo edustaa sekin osaltaan tutkimuksen monimuotoisuutta ja variaatiota. Toivomme päiville teemoihin liittyviä esitysehdotuksia, mutta myös ehdotukset muista kieli- ja käännöstieteellisistä esitysten aiheista sektio-, työpaja- ja posteriesityksiksi ovat lämpimästi tervetulleita.  

Konferenssin kutsupuhujat ovat:

 • Antti Kamunen (Oulun yliopisto): (Työ)elämä filminauhana: Vuorovaikutusaineistot tutkijanuran tienviittoina 
 • Peter Slomanson (Tampereen yliopisto): ilmoitetaan myöhemmin 
 • Camilla Wide (Turun yliopisto): Kieli, kielen käyttö ja vaihtelu: Finlandssvenska jämfört med sverigesvenska och finska 
 • Bodo Winter (University of Birmingham): Statistics in linguistics: Thoughts on recurrent issues and pedagogy 

Ehdotukset esitelmiksi, työpajoiksi ja postereiksi tulee lähettää viimeistään 15.3.2022. Ne voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työpajaehdotuksessa tulisi mainita työpajan teema, ohjelmassa mainittava otsikko, työpajaan tarvittava aika sekä se, miten työpajassa on tarkoitus työskennellä. Työpajaa suunnittelevia suositetaan ilmoittamaan ehdotuksensa yhteydessä ne henkilöt, jotka esitelmöivät työpajassa. Esitysehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 30.3.2022. Työpajojen esiintyjiä pyydetään lähettämään erilliset abstraktit vasta, kun työpajaehdotus on hyväksytty: järjestelytoimikunta lähettää ohjeet työpajojen vastuuhenkilöille, jotka toimittavat ne edelleen työpajojen esiintyjille.  

Ilmoittautumiset (konferenssiin, kaupungin vastaanotolle ja illalliselle) ja esitelmöitsijöiden osallistumismaksujen määräaika on 15.4.2022. Ilman omaa esitystä päiville voi ilmoittautua ja osallistumismaksun maksaa 25.4.2022 asti. Päivien osallistumismaksu on 80 € (opiskelijoilta, väitöskirjatutkijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 60 €). 

Koronatilanteen takia järjestäjät joutuvat ilmoittamaan tarkan osallistujamäärän Turun kaupungille vastaanottoa (12.5.) ja ravintola Gräddaan konferenssi-illallista (13.5.) varten. Ravintola Gräddan illalliselle osallistuvat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä erillisen illallismaksun (40–45 €). Illallisen tarkemmat tiedot päivitetään konferenssin verkkosivulle hieman tuonnempana.   

Olemme varautuneet myös siihen vaihtoehtoon, että Kielitieteen päivät voidaan poikkeustapauksessa pitää etäkonferenssina. Ilmoitukset peruutuksista ja pyynnöt maksun palautuksista sekä osallistujamuutoksista on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen ktp22turku@utu.fi viimeistään 26.4.2022.  

Keväisin terveisin, 

Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta 

Terhi Amberla  

Angela Bartens  

Rebecka Heinonen  

Eeva Herrala  

Emmi Hynönen  

Ilmari Ivaska  

Klaus Kurki  

Tommi Kurki (ordf.)  

Hanna Lantto  

Ida Meerto  

Jenna Saarni  

Minna Seppänen  

Kukka-Maaria Wessman 

 

Kielitieteen päivät verkossa: https://sites.utu.fi/ktp2022/  

 

------

Bästa kollega, 

välkommen till Åbo!

Språkvetenskapsdagarna ordnas 12-14.5.2022 vid Åbo universitet. Konferensens tema är Kontakter, korpusar och variation. Temat kan dock tolkas innehålla även andra teman så som mångfalden av forskningsämnen, forskningsföremålen, teoretiska referensramar och metoder som representerar diversitet och variation inom forskning. Vi tar gärna emot förslag som berör dessa teman, men även förslag på andra språk- och översättningsvetenskapliga ämnen för sektions-, workshops- och posterföreläsningarna. 

Plenumföreläsare på Språkvetenskapsdagarna i Åbo är

 • Antti Kamunen (Uleåborgs universitet): (Työ)elämä filminauhana: Vuorovaikutusaineistot tutkijanuran tienviittoina
 • Peter Slomanson (Tammerfors universitet): temat meddelas senare
 • Camilla Wide (Åbo universitet): Kieli, kielen käyttö ja vaihtelu: Finlandssvenska jämfört med sverigesvenska och finska 
 • Bodo Winter (University of Birmingham): Statistics in linguistics: Thoughts on recurrent issues and pedagogy 

Deadlinen för förslag till föredrag, workshop eller poster är den 15.3.2022. Förslagen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. I förslagen på workshoparna ska det nämnas temat, rubriken för programmet, längden av workshopen och de arbetssätt som används. Vi rekommenderar att man nämner i förslaget på workshop de personer som kommer att hålla ett föredrag. Besked om antagningen ges senast 30.3.2022. De som ska presentera på workshopen ska lämna in sitt abstrakt först efter när de har fått besked om godkännandet: organisationskommittén kommer att skicka anvisningarna till dem som ansvarar för workshopen i fråga, för att de i sin tur kan vidarebefordra dessa till föredragshållarna.

Deadline för anmälan (konferens, konferensmiddag och Åbo stads mottagning) och för föreläsarnas deltagaravgift är den 15.4.2022. Om man vill anmäla sig till konferensen som åhörare kan man anmäla sig och utföra betalningen ända fram till den 25.4.2022. Deltagaravgiften är 80 € (studerande, doktorander, pensionarärer och arbetslösa 60 €).

På grund av coronaläget måste arrangörerna meddela hur många som kommer att delta i Åbo stads mottagning (den 12.5) och konferensmiddagen på restaurang Grädda (13.5). De som deltar i middagen på restaurang Grädda betalar avgiften för middagen i samband med anmälan (40-45 €). Närmare information om middagen kommer att uppdateras senare på konferensens webbplats.

Vi har förberett oss för att ordna Språkvetenskapsdagarna som digital konferens, om situationen så kräver. Avbokningar och förfrågan om återbetalnining av konferensavgiften och ändringar i anmälan ska göras via e-post ktp22turku@utu.fi senast den 26.4.2022.

Med vårhälsningar,

Organisationskommitén

Terhi Amberla  

Angela Bartens  

Rebecka Heinonen  

Eeva Herrala  

Emmi Hynönen  

Ilmari Ivaska  

Klaus Kurki  

Tommi Kurki (ordf.)  

Hanna Lantto  

Ida Meerto  

Jenna Saarni  

Minna Seppänen  

Kukka-Maaria Wessman 

 

Språkvetenskapsdagarna på nätet: https://sites.utu.fi/ktp2022/  

------

Dear colleague,

welcome to Turku!

The Finnish Conference of Linguistics will be held at the University of Turku 12-14 May 2022. The theme of the conference is Contacts, corpora and variation. The theme is broad, and for example the diverse range of research topics and subjects, theoretical frameworks and methods represents the variation in linguistic research. We call for proposals related to these themes, but section presentation, workshop, and poster proposals on other areas of linguistics and translation studies are warmly welcomed as well.

The invited speakers of the conference are:

 • Antti Kamunen (University of Oulu): (Työ)elämä filminauhana: Vuorovaikutusaineistot tutkijanuran tienviittoina
 • Peter Slomanson (Tampere University): TBA
 • Camilla Wide (University of Turku): Kieli, kielen käyttö ja vaihtelu: Findlanssvenska jämfört med sverigesvenska och finska
 • Bodo Winter (University of Birmingham): Statistics in linguistics: Thoughts on recurrent issues and pedagogy

Proposals for presentations, workshops and posters will need to be submitted by 15 March 2022. The proposal may be in Finnish, Swedish, or English. Workshop proposals should include the theme and the program title of the workshop, the time required for the workshop, and the mode of working. It is also recommended to include the names of those presenting at the workshop in the proposal. Authors will be notified of acceptance by 30 March 2022. Those presenting at a workshop will be asked to submit abstracts of their presentation once the workshop proposal has been accepted: the organizing committee will send instructions to those in charge of the workshops, who will forward them to those presenting.

The deadline for registration for the conference, the reception organized by the city of Turku and the conference dinner and the participation fee for those presenting is 15 April 2022. For those not presenting at the conference, the deadline for registration and participation fee is 25 April 2022. The participation fee is 80 € (for students, doctoral researchers, pensioners, and unemployed persons the fee is 60 €).

Due to COVID-19, we are required to inform the city of Turku and the restaurant Grädda of the exact number of participants for the reception (held 12 May) and the dinner (held 13 May). Those participating in the dinner at Grädda will pay a separate dinner fee (40-45 €) as they register for the conference. Details for the dinner will be updated on the conference website later.

We are also prepared for the possibility that the conference may need to be held remotely. Notices of cancellations, requests for refunds of participation fees, and notices of changes in participants need to be made via email at ktp22turku@utu.fi by 26 April 2022.

Best regards,

The Finnish Conference of Linguistics organizing committee

Terhi Amberla  

Angela Bartens  

Rebecka Heinonen  

Eeva Herrala  

Emmi Hynönen  

Ilmari Ivaska  

Klaus Kurki  

Tommi Kurki (ordf.)  

Hanna Lantto  

Ida Meerto  

Jenna Saarni  

Minna Seppänen  

Kukka-Maaria Wessman 

 

Find The Conference of Finnish Linguistics online: https://sites.utu.fi/ktp2022/en/