Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja

Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja ansiokkaasta soveltavan kielitieteen väitöskirjasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta kielentutkimuksesta

Tunnustus Ari Huhdalle, Taina Juurakko-Paavolalle, Ritva Kanteliselle ja Åsa Palviaiselle

Innovatiivista kielitaidon arvioinnin tutkimusta

Kari Sajavaaran rahasto myöntää filosofian tohtori Ari Huhdalle tunnustuspalkinnon (1000 euroa) ansiokkaasta soveltavan kielitieteen väitöskirjasta ”Innovations in diagnostic assessment and feedback: An analysis of the usefulness of the DIALANG language assessment system” (Innovaatioita diagnostisessa arvioinnissa ja palautteen annossa: Analyysi kielitaidon arviointijärjestelmä DIALANGin hyödyllisyydestä).

Ari Huhta tutki väitöskirjassaan kielitaidon itsearviointia ja palautteen merkitystä itsearviointitaitojen kehittämisessä. Esimerkkinä hän käytti monikielistä internetissä suoritettavaa Dialang-itsearviointijärjestelmää, jota on kehitetty laajassa EU-hankkeessa. Ari Huhta selvitti Dialangin hyödyllisyyttä ja käyttömahdollisuuksia laajan kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Hän kysyi kielenoppijoiden ja heidän opettajiensa kokemuksia ja mielipiteitä järjestelmästä. Tulosten perusteella Dialangia voidaan pitää laadukkaana ja hyödyllisenä järjestelmänä, joka täyttää sille asetetut tavoitteet useimpien käyttäjien kohdalla. Sitä käytettiin tutkimuksen aikana laajasti myös oppilaitosten alkutestinä, jonka perusteella opiskelijoita ohjataan sopivan tasoisille kielikursseille. Järjestelmällä on ollut satoja tuhansia käyttäjiä ympäri maailmaa, ja sillä on ollut varsin huomattava rooli kielitaidon arvioinnin sekä kielenoppimisen ja opetuksen tutkimuksessa. Näitä näkökulmia yhdistävä tutkimus on uraa uurtavaa ja tarjoaa rajapintoja monitieteiselle tutkimukselle.

Ari Huhta työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Hän on toiminut kielitaidon arvioinnin asiantuntijana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä hän tutkii monitieteisen tutkijaryhmän kanssa toisen ja vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen kehittymistä Suomen Akatemian rahoittamassa DIALUKI-hankkeessa.

Ari Huhta
Ari Huhta

Tutkimukseen perustuvia argumentteja ruotsin kielen asemasta koulutuksessa

Kari Sajavaaran rahasto myöntää tunnustuspalkinnon (1500 euroa) filosofian tohtori Taina Juurakko-Paavolalle, professori Ritva Kanteliselle sekä dosentti Åsa Palviaiselle yhteiskunnallisesti vaikuttavasta kielentutkimuksesta. Heidän tutkimuksensa keskittyy ruotsin kielen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkijat ovat yhteispanoksellaan tuottaneet laadukasta ja ajankohtaista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Tutkijat osallistuvat myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoavat tutkimukseen pohjautuvia argumentteja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ruotsin kielen oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi. Tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa he ottavat huomioon koko koulutusjärjestelmän jatkumon sekä työelämän kieli- ja viestintätaidot.

Taina Juurakko-Paavola toimii kielikoulutuskeskuksen johtajana Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hän on kielitaidon arvioinnin ja kielenopetuksen asiantuntija ja perehtynyt tutkimus- ja kehittämishankkeissa erityisesti ruotsin kielen osaamiseen ammattikorkeakouluissa. Juurakko-Paavola on myös Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen. Ritva Kantelinen toimii professorina Itä-Suomen yliopistossa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hänen erityisalaansa on kielikasvatus, ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus ja opettajankoulutus. Hän tutkii myös uusia mahdollisuuksia soveltaa Eurooppalaista kielisalkkua kielenoppimisessa ja -opetuksessa. Åsa Palviainen työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Kielten laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy ruotsin kielen oppimiseen ja opetukseen, erityisesti ensimmäisen ja toisen kielen kirjoittamiseen. Hän tutkii myös kaksi- ja monikielisiä perheitä.

Åsa Palviainen, Taina Juurakko-Paavola ja Ritva Kantelinen
Åsa Palviainen, Taina Juurakko-Paavola ja Ritva Kantelinen

Kari Sajavaaran rahasto on perustettu Jyväskylän yliopistoon vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on palkita tieteellisesti ansiokasta ja yhteiskunnallisesti tärkeää soveltavan kielitieteen tutkimusta.

Palkinnot jaettiin Kari Sajavaaran muistoluennolla 18.1.2012. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän yliopiston Seminariumin vanhassa juhlasalissa S212 klo 15.00.

Lisätietoja:
Ari Huhta, puh. (040) 805 3014, ari.huhta(a)jyu.fi
Taina Juurakko-Paavola, puh. (040) 560 3141, taina.juurakko-paavola(a)hamk.fi
Ritva Kantelinen, puh. (050) 542 0434, ritva.kantelinen(a)uef.fi
Åsa Palviainen, puh. (040) 805 3217, asa.palviainen(a)jyu.fi
Sari Pöyhönen, puh. (0400) 248 057, sari.h.poyhonen(a)jyu.fi