Kannanotot, lausunnot ja muut materiaalit

Tästä osiosta löydät Kieliverkoston laatimia materiaaleja, esimerkiksi kannanotot ja verkoston antamat lausunnot. Lisäksi kansiossa on Kieliverkoston toimintaa esitteleviä esitteitä ja julisteita. Materiaaleja voi hyödyntää vapaasti esimerkiksi opetuksessa.

Kannanotot

Kieliparlamentti 2019: Ammatillisen koulutuksen kielitietoisuuden kehittämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä

Språkparlamentet 2019: Ett vittgående samarbete behövs för att utveckla språkmedvetenheten inom yrkesutbildningen

Kieliparlamentti 2018: Kunnissa tarvitaan tahtoa ja strategista työtä kielikoulutuksen kehittämiseen

Språkparlamentet 2018: I kommunerna behövs vilja och strategiskt arbete för utveckling av språkutbildningen

Kieliparlamentti 2017 ‒ Kielitaito on taitoa tulla toimeen!

Kieliparlamentti 2016 ‒ Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

Språkparlamentet 2016 ‒ En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

Kieliparlamentti 2015 ‒ Kielikoulutus on investointi, ei kulu!

Kieliparlamentti 2014 ‒ Kannanotto osaamisen osoittamisesta

Kieliparlamentti 2013 – Kannanotto vähemmistöjen kielikoulutuksesta

Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Prezi)
Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Pdf)

Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Pdf)

Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Prezi)
Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Pdf)

Kieliparlamentti 2011 – Kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista

 

Lausunnot

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta (10.8.2018)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto aiheesta Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi (28.2.2018)

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Kielikoulutuspolitiikan lausunto Romaniasiain neuvottelukunnan luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018–2022) (31.1.2018)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto ylioppilastutkinnon kehittämisestä (15.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto toisen kotimaisen kielen kokeilusta (5.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto yliopistojen koulutusvastuiden uudistamisesta (3.12.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä -raportista (31.8.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto työryhmän esityksestä perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi (22.3.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto perusopetuksen tuntijakotyöryhmälle (25.2.2010)

 

Kirjoitukset

Kangasvieri, T. & H. Vaarala 2016. Tartu verkkoon, äikänope! Virke 4/2016, 24-26.

Kangasvieri, T. & K. Mård-Miettinen 2012. Kieli kuuluu kaikille. Sutina 3/2012, 20-22.

Miettinen, E. & T. Kangasvieri 2012. Jokainen opettaja on kieltenopettaja. Soolibooli 4/12, 24-25.

Kyllönen, T. & M. Härmälä 2011. Kieli kuuluu kaikille. Kieliverkosto vaikuttaa, tiedottaa ja tutkii. Tempus 4/2011, 19.

 

Kieliverkoston esitteet ja julisteet

Kieliverkoston esittely

Kieliverkosto – vaikuttaa, tiedottaa, tutkii ja kouluttaa

Kieli, koulutus ja yhteiskunta

Kielitaito näkyväksi työpaikoilla – työpaikkamme viestii monikielisesti

Gör språkkunskaperna synliga på arbetsplatsen – vår arbetsplats kommunicerar flerspråkigt

Kieliverkosto – Kieli kuuluu kaikille

Mielekäs kieli – Sukelluksia kieleen, oppimiseen ja koulutukseen

Det språkutbildningspolitiska nätverket (broschyr)

Finnish Network for Language Education Policies (brochure)

Finnish Network for Language Education Policies (poster)