Kannanotot ja lausunnot

Tästä osiosta löydät Kieliverkoston kannanotot, lausunnot, uutiset ja muut materiaalit.

Kannanotot

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kannanotto: Yliopistojen on kannettava vastuunsa kielikoulutuksen jatkumosta ja laajasta kielivarannosta (21.5.2024)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kannanotto korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiseksi (14.11.2022)

Kieliparlamentti 2021: Miten kielivarantoa voidaan kehittää?

Kieliparlamentti 2019: Ammatillisen koulutuksen kielitietoisuuden kehittämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä

Språkparlamentet 2019: Ett vittgående samarbete behövs för att utveckla språkmedvetenheten inom yrkesutbildningen

Kieliparlamentti 2018: Kunnissa tarvitaan tahtoa ja strategista työtä kielikoulutuksen kehittämiseen

Språkparlamentet 2018: I kommunerna behövs vilja och strategiskt arbete för utveckling av språkutbildningen

Kieliparlamentti 2017: Kielitaito on taitoa tulla toimeen!

Kieliparlamentti 2016: Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

Språkparlamentet 2016: En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

Kieliparlamentti 2015: Kielikoulutus on investointi, ei kulu!

Kieliparlamentti 2014: Kannanotto osaamisen osoittamisesta

Kieliparlamentti 2013: Kannanotto vähemmistöjen kielikoulutuksesta

Kieliparlamentti 2012: Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Prezi)
Kieliparlamentti 2012: Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Pdf)

Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Pdf)

Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Prezi)
Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Pdf)

Kieliparlamentti 2011 – Kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista

 

Lausunnot

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto aiheesta määräysluonnoksesta "Muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen" (31.5.2022)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto luonnoksesta kansalliseksi lukutaitostrategiaksi 2030 (15.10.2021)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (22.1.2021)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (29.5.2020)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta (10.8.2018)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto aiheesta Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi (28.2.2018)

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Kielikoulutuspolitiikan lausunto Romaniasiain neuvottelukunnan luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018–2022) (31.1.2018)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto ylioppilastutkinnon kehittämisestä (15.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto toisen kotimaisen kielen kokeilusta (5.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto yliopistojen koulutusvastuiden uudistamisesta (3.12.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä -raportista (31.8.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto työryhmän esityksestä perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi (22.3.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto perusopetuksen tuntijakotyöryhmälle (25.2.2010)

 

Kieliverkosto muissa medioissa

Kangasvieri, T. & Vaarala, H. 2016. Tartu verkkoon, äikänope! Virke 4/2016, 24-26.

Kangasvieri, T. & Mård-Miettinen, K. 2012. Kieli kuuluu kaikille. Sutina 3/2012, 20-22.

Miettinen, E. & Kangasvieri, T. 2012. Jokainen opettaja on kieltenopettaja. Soolibooli 4/12, 24-25.

Kyllönen, T. & Härmälä, M. 2011. Kieli kuuluu kaikille. Kieliverkosto vaikuttaa, tiedottaa ja tutkii. Tempus 4/2011, 19.

 

Muut materiaalit

Mielekäs kieli -materiaali (tehty toimintakaudella 2009-2012) (pdf)