Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja

Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä opettajankoulutuksessa ja monikielisen opetuksen kehittämisessä

Tunnustus Alicia Copp Mökköselle

Kari Sajavaaran rahasto myöntää filosofian tohtori Alicia Copp Mökköselle tunnustuspalkinnon (1000 euroa) ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ”Socialization, Language Choice and Belonging. Language Norms in a First and Second Grade English Medium Class” (Sosiaalistuminen, kielen valinta ja jäsenyys: kielelliset normit englanninkielisessä alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan opetuksessa Suomessa).

Alicia Copp Mökkösen etnografinen tutkimus käsitteli kielellisen sosiaalistumisen prosesseja sekä niihin liittyviä kielen valinnan käytänteitä ja kielenkäytön tapoja luokkahuoneessa. Hän tutki suomalaisen alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista koostuvaa luokkaa, jonka opetuskielenä oli englanti. Copp Mökkönen osallistui luokkahuoneen toimintaan kahden lukuvuoden ajan. Hän selvitti tutkimuksessaan, millä tavoin koulun käytänteet, erityisesti englannin yksikielisyyden normi eli ”englanninpuhumissääntö”, vaikuttivat luokkahuoneen sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi hän tarkasteli sitä, miten luokkahuonevuorovaikutuksen osallistujat pitivät yllä, tarkkailivat ja vastustivat vain englannin kielen käytön sallivaa yksikielistä normia. Englannin kielen normilla oli olennainen osa siinä, miten lapset osallistuivat luokkahuoneen vuorovaikutukseen ja toimivat luokkayhteisön jäsenenä.

Alicia Copp Mökkösen tutkimus on merkittävä, koska siinä tutkitut ilmiöt – kielen valinta, kieli-ideologiat ja tarve kuulua ryhmään tai yhteisöön – ovat erityisen tärkeitä nykypäivän monikielisissä ja -kulttuurisissa luokkahuoneissa. Kielen käyttö, paikalliset kielipolitiikat ja normit luokassa jakavat helposti lapsia osallisiin ja ulkopuolisiin. Osallisuuden asteella voi olla kauaskantoisia koulutuksellisia ja sosiaalisia seurauksia lapsille, perheille ja yhteisöille. Kokonaisuutena tutkielma auttaa lukijaa ymmärtämään, kuinka globalisaatio, taloudelliset ja koulutukselliset mahdollisuudet, liikkuvuus ja maahanmuutto vaikuttavat ensinnäkin vanhempien kouluun ja kieliin liittyviin valintoihin ja sitä kautta lasten elämään, kasvuun ja oppimiseen.

Alicia Copp Mökkönen väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta (Kielten laitos, englannin kieli) vuonna 2012 ja työskentelee tällä hetkellä kirjastonhoitajana ja tutkijana Vancouver Community Collegessa.

Tunnustus Tuula Pantzarille ja Juha Merralle

Kari Sajavaaran rahasto myöntää lehtori Tuula Pantzarille ja yliopistonlehtori Juha Merralle tunnustuspalkinnon (1000 euroa) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä opettajankoulutuksessa ja monikielisen opetuksen kehittämisessä. Tuula Pantzar ja Juha Merta ovat Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikössä kehittäneet Kuulumisia – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti -opintokokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille opettajille ja kasvattajille sekä alalle haluaville. Koulutus toteutetaan opintokokonaisuutena, jonka sisällöissä integroituvat aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja luokanopettajakelpoisuuden tuottavat monialaiset opinnot (60 op). Koulutuksen tavoitteena on myös valmistaa tietä oman äidinkielen opettajan kelpoisuuksien määrittelyyn. Tätä tukee Kuulumisia-koulutuksessa kehitetty opintokokonaisuus ”Monikielisen opetuksen opinnot” (25 op).

Koulutuksesta on valmistunut vuosina 2009–2013 yhteensä 108 aineen- ja luokanopettajaa (aineenopettajia 77 ja luokanopettajia 31), jotka ovat sijoittuneet opetus- ja kasvatusalan tehtäviin. Koulutusta kehittäessä on luotu laaja opetuksen ja tutkimuksen monitieteistä asiantuntijuutta hyödyntävä yhteistyöverkosto. Koulutus on siten antanut uusia virikkeitä mukana oleville eri tieteenalojen edustajille, ja meneillään on useita koulutuksen pohjalta virinneitä tutkimuksia ja opinnäytteitä sekä kansainvälistä yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutukseen suuntautuvien yliopistojen kanssa.

Tuula Pantzar ja Juha Merta ovat opettajankouluttajina tuoneet äänen koulutuksen tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Kuten koulutukseen osallistunut Samran Khezri Turun normaalikoulutusta toteaa ”Koulutus on antanut kaikille, etenkin itselleni, paljon valmiuksia ja vahvistuksia omalle osaamiselle sekä antanut myös luotettavamman kuvan meistä työyhteisöllemme, koska olemme pystyneet suorittamaan pedagogiset opinnot suomalaisessa yliopistossa.” Maahanmuuttajataustaiset opettajat ja kasvattajat ovat arvokas voimavara pedagogisille yhteisöille ja avaavat mahdollisuuksia toimintakulttuurien muutokseen monikulttuurisessa Suomessa.

Tuula Pantzar ja Juha Merta työskentelevät opettajankouluttajina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikössä.

 

Kari Sajavaaran rahasto on perustettu Jyväskylän yliopistoon vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on palkita tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla.

Palkinnot jaettiin neljännellä Kari Sajavaara -muistoluennolla 20.1.2014. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212 klo 12.00.

 

Lisätietoja:

Alicia Copp Mökkönen, alicia.copp.mokkonen(a)gmail.com
Vancouver Community College

Tuula Pantzar, tuula.pantzar(a)uta.fi, 040 1901 760
Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Juha Merta, juha.merta(a)uta.fi, 050 5753 844
Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Teija Kangasvieri, teija.kangasvieri(a)jyu.fi, 040 8053 017
Kielikoulutuspolitiikan verkosto