Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja

Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkintoja ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä

Tunnustus Mari Hongolle

Kari Sajavaaran rahasto myöntää filosofian tohtori Mari Hongolle tunnustuspalkinnon (1 000 euroa) ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit.

Mari Hongon väitöskirja käsitteli alakouluikäisten lasten suomen kielen sanaston hallintaa ja siinä havaittavia eroja. Hän keräsi sadoilta suomea äidinkielenä ja suomea toisena kielenä puhuvilta koululaisilta tietoa sanaston hallinnasta. Tutkimuksessa lasten leksikaalinen taito ja tieto karttuivat kolmen vuoden seurantajakson aikana. Kertomustekstien leksikaalinen moninaisuus kasvoi ja harvinaisten sanojen käyttö lisääntyi molemmissa ryhmissä, mutta suomi toisena kielenä -ryhmässä äidinkielisiä hitaammin. Tutkimuksen mukaan sekä tämän että muiden taustatekijöiden aiheuttamien erojen tasoittuminen edellyttää avointa suhtautumista leksikon havainnointiin ja sen kehityksen tukemiseen sekä monipuoliseen kielenkäyttöön innostamista. Sanaston kehitykseen vaikuttivat monipuolinen kielellinen harrastuneisuus ja positiivinen suhtautuminen kieleen. Lisäksi Honko vertaili eri menetelmiä, joilla sanaston moninaisuutta voidaan tutkia ja havaitsi frekvenssipohjaisen sanaston kehityksen seurantamenetelmän toimivaksi. Mari Hongon tutkimus on sekä metodisesti että tulosten osalta tärkeä, sillä se tarjoaa välineitä sanastollisen tiedon ja taidon kehittymisen tukemiseen. Tutkimus on merkittävä myös siksi, että se käsittelee poikkeuksellisen laajaa aineistoa.

Mari Honko väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta (Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, suomen kieli) vuonna 2013. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9251-8.

Tunnustus Siv Björklundille ja Karita Mård-Miettiselle

Kari Sajavaaran rahasto myöntää professori Siv Björklundille ja yliopistonlehtori Karita Mård-Miettiselle tunnustuspalkinnon (1 000 euroa) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä kielikylpyopetuksen ja monikielisyyden kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Siv Björklund ja Karita Mård-Miettinen ovat Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksikössä kehittäneet kielikylpyopetuksen pedagogiikkaa ja edistäneet kielikylvyn ja monikielisyyden tutkimusta jo useamman vuosikymmenen ajan. He ovat tutkineet kaksi- ja monikielisyyttä ja erityisesti ruotsin kielellä tapahtuvaa varhaista täydellistä kielikylpyä siitä lähtien, kun se aloitettiin Vaasassa vuonna 1987. Tutkiessaan muun muassa kielen ja sisällön integrointia sekä kolmannen ja neljännen kielen kehitystä he ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kielikylpyopettajien kanssa niin päiväkodeissa, kouluissa kuin aikuiskasvatuksen parissa. Siv Björklund ja Karita Mård-Miettinen ovat myös tehneet ansiokasta yhteistyötä kansainvälisten kielikylpytutkijoiden kanssa, osallistuneet lukuisten alan konferenssien järjestämiseen ja tehneet aloitteen alan tieteellisen julkaisun Journal of Immersion and Content-Based Language Education perustamiseksi. Siv Björklund toimii julkaisun toisena päätoimittajana ja Karita Mård-Miettinen kuuluu sen toimituskuntaan. Lisäksi he ovat järjestäneet ja kehittäneet kielikylpyopettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Siv Björklund johtaa kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaa (KIKY), ja Karita Mård-Miettinen ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelmaa (MAISS).

Siv Björklund ja Karita Mård-Miettinen työskentelevät Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksikössä, Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksessa.

 

Kari Sajavaaran rahasto on perustettu Jyväskylän yliopistoon vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on palkita tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla.

Palkinnot jaettiin viidennellä Kari Sajavaara -muistoluennolla 16.1.2015. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212 klo 12.00.

Lisätietoja:

FT Mari Honko, honkomari(a)gmail.com, 050 5387 914

Professori, keskuksen johtaja Siv Björklund, siv.bjorklun(a)uva.fi, 029 449 8358
Pohjoismaisten kielten yksikkö, Kielikyvyn ja monikielisyyden keskus, Vaasan yliopisto

Yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen, karita.mard-miettinen(a)uva.fi, 029 449 8553
Pohjoismaisten kielten yksikkö, Kielikyvyn ja monikielisyyden keskus, Vaasan yliopisto

Tutkimuskoordinaattori Teija Kangasvieri, teija.kangasvieri(a)jyu.fi, 040 8053 017
Kielikoulutuspolitiikan verkosto