Kieliverkosto on lausunut A1-kielen varhentamista koskevista asetusmuutoksista

Tiedote 10.8.2018

Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto) on lausunut luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta eli niistä asetusmuutoksista, jotka mahdollistavat A1-kielen opetuksen varhentamisen 1.1.2020 alkaen. Lausunto on annettu tänään 10.8.2018 verkkopalvelussa lausuntopalvelu.fi.

Lausunnon keskeinen sisältö

Kieliverkosto puoltaa sekä ehdotusta perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta että ehdotusta perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamisesta. Kieliverkosto puoltaa myös tuntijakoasetukseen esitettyä määräaikaista siirtymäsäännöstä, jotta jokaisen oppilaan oikeus saada A1-kielen opetusta turvataan myös siirtymäkauden aikana.

Kieliverkosto pitää kieltenopetuksen varhentamista myönteisenä muutoksena. On hyvä, että A1-kielen opetukseen annetaan lisätunteja, jotta kieltenopetuksen varhentaminen ei ole muiden oppiaineiden tuntimäärästä pois. Varhentaminen on kuitenkin suunniteltava ja toteutettava niin, että A1-kielen varhentaminen nähdään osana kielikoulutuksen jatkumoa ja oppilaille syntyy ehyitä kielipolkuja varhaiskasvatuksesta eteenpäin. Kunnissa on oltava riittävästi aikaa ja henkilötyövoimaa varhentamisen suunnitteluun, ja niille on tärkeää tarjota tiedollista tukea ja taloudellisia resursseja siihen, että ne voisivat tarjota A1-kielenä muitakin vaihtoehtoja kuin englantia. Varhentaminen vaatii onnistuakseen pedagogista kehittämistä, joten sitä toteuttaville opettajille on tarjottava relevanttia täydennyskoulutusta. Varhentaminen on myös huomioitava opettajien peruskoulutuksessa. Varhentamista on tehty joissakin kunnissa ja kouluissa jo pitkään, ja näitä kokemuksia olisi hyvä hyödyntää systemaattisesti.

Lausuntoa on ollut laatimassa Kieliverkoston vastuulliset tutkijat sekä osa ohjausryhmän jäsenistä. Ohjausryhmä koostuu laajasti kielikoulutuksen asiantuntijoista.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://www.kieliverkosto.fi/fi/toiminta/kannanotot-lausunnot-ja-muut-materiaalit/kieliverkoston_lausunto_a1-kielen_varhentaminen_100818.pdf