Kirjoituskutsu: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (toukokuu 2022) / Call for Papers: Språk, utbildning och samhälle (maj 2022) / Call for Papers: Language, Education and Society (May 2022)

Kirjoituskutsua saa levittää vapaasti. 

(Se nedan en kort version på svenska. See short version in English below.)

 

KIRJOITUSKUTSU: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (toukokuu 2022)

Kieliverkoston vuoden 2022 teema on Kieli, koulutus ja teknologia. Teemalle omistetaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden toukokuun 2022 teemanumero Minne digi-tie vie kielikoulutuksessa?

Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut teemaan liittyvistä tutkimus- ja opinnäytetuloksista, hankkeista, opetuskokeiluista, käytänteistä ja kielikoulutuspoliittisista päätöksistä. Toivotamme tervetulleiksi artikkeliehdotukset, jotka liittyvät teknologiaan, digitalisaatioon ja kielikoulutukseen. Esimerkkiteemoja:

 • opetusteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukainen käyttö kieltenopetuksessa

 • opetuksen järjestäjien hyvät käytänteet ja haasteet liittyen etä- ja hybridiopetukseen

 • kielten oppimiseen innostavat pelit, alustat, laitteet, sovellukset ja opetuskokeilut

 • kieliteknologia ja käännöstieteet

 • tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet kieltenopetuksessa

 • kielitaidon arviointi digitaalisesti

 • lapset, nuoret ja ikääntyneet oppimassa kieltä digitaalisesti

 • yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja kielitietoisuus teknologian ja kielikoulutuksen kontekstissa

 • monilukutaito, multimodaalinen ja monimediainen oppiminen, lukeminen ja kirjoittaminen

 • opettajankoulutus ja täydennyskoulutus

 • teknologisen kehityksen laajemmat, yhteiskunnalliset vaikutukset kielikoulutukseen

Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan toukokuussa 2022 (viikolla 18). 

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään pe 11.2.2022, niin keskustellaan asiasta. Kerro viestissäsi artikkeli-ideastasi ja ajatuksestasi mahdolliseksi artikkelin rakenteeksi. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on 8.4.2022, jos artikkelisi hyväksytään teemanumeroon. Osa ehdotetuista artikkeleista saatetaan julkaista myöhemmin jossakin muussa numerossa vuoden 2022 aikana.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on matalan kynnyksen julkaisukanava ja kielten opettajien, tutkijoiden ja kielten asiantuntijoiden ammattilehti, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Kieliverkosto jää odottamaan ajatuksia kutkuttavia artikkeli-ideoita ja toivottaa samalla kaikille innostavaa vuotta 2022!

Lisätietoja:

Kieliverkosto 

www.kieliverkosto.fi

kieliverkosto@jyu.fi 

Twitter: @kieliverkosto 

 

Lisätietoja verkkolehdestä ja kirjoitusohjeista löytyy Kieliverkoston verkkosivuilta osoitteista:  

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals  

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet  

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta 

** 

CALL FOR PAPERS: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) (maj 2022)

”Språk, utbildning och teknologi” är det språkutbildningspolitiska nätverkets (Kieliverkostos) temaår 2022. Temanumret ”Vart tar den digitala vägen oss i språkutbildningen?” publiceras i maj 2022 i vårt webbtidning Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle).

Vi välkomnar alla artiklar om teknologi och digitalisering i språkutbildning. Exempeltema för artiklar:

 • pedagogiskt hållbar användning av teknologi inom språkundervisning

 • god praxis och utmaningar inom distans- eller hybridundervisning

 • spel, platform, apparater och applikationer som uppmuntrar till språkinlärning

 • språkteknologi och översättning

 • möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens i språtutbildning

 • digital utvärdering av språk

 • gamla och unga inlärare i den digitala tidsåldern

 • rättvisa, tillgånglikhet och språkmedvetenhet i språkutbildning och teknologi

 • multiliteracies, multimodalitet och multimedial inlärning, läsande och skrivande

 • lärarutbildning och kompletterande utbildning

 • teknologiska utvecklingens bredare samhälliga implikationer i språkutbildning

Temanumret publiceras i maj 2022 (veckan 18). 

Om du är intresserad av att skriva, var så god och kontakta Kieliverkosto senast 11.2.2022. Berätta din idé och en möjlig struktur för artikeln. Faktisk inlämningsdag för artiklar är 8.4.2022, om vi accepterar din idé. Möjligtvis en del av artiklar publiceras senare år 2022. 

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidning som redigeras av Kieliverkosto. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Webbtidningen är en publikationsplattform med låg tröskel som sammanför forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning. Vi publicerar artiklar på finska, på engelska och på svenska.  

Vi ser fram emot att få läsa era fina idéer! Hoppas ni har en fin början av året 2022!

Mera information:

Kieliverkosto (Det språkutbildningspolitiska nätverket)

https://www.kieliverkosto.fi/sv?set_language=sv

Kontakt: kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto

 

Mera information om webbtidningen: 

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/instruktioner-for-att-skriva-till-spraknatverkets-webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/information-om-webbtidningen

**

CALL FOR PAPERS: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) (May 2022)

”Language, education and technology” is the theme year for The Finnish Network for Language Education Policies (Kieliverkosto) in 2022. Kieliverkosto will publish a theme number ”Where will the digital road lead us in language education?” in May 2022 in the online journal Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society).

We welcome all articles related to technology, digitalization, and language education. Examples of article topics:

 • proper pedagogical use of educational technology in language teaching

 • best practices and challenges in remote or hybrid teaching

 • games, platforms, devices, and applications that encourage language learning

 • language technology and translation

 • possibilities and challenges of artificial intelligence in language education

 • digital language assessment

 • old and young language learners in the digital world

 • equity, accessibility, and language awareness in the context of language learning and technology

 • multiliteracies, multimodal and multimedial learning, reading and writing

 • teacher training and in-service training

 • the wider sociopolitical implications of the digital era in language education

The theme number will be published in May 2022 (week 18).

If you’re interested in writing, please contact Kieliverkosto 11.2.2022 at the latest. Tell us about your article idea and the possible structure of the article. The actual hand in date for articles is 8.4.2022, if your article idea gets accepted. Some of the articles might be published later in 2022.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) is an open online journal edited by Kieliverkosto. We publish articles and comments on subjects within the language education field. The journal is a low-threshold publishing platform which brings together researchers, language policy decision-makers, teachers and others working in the field. We publish articles in Finnish, Swedish and English.

We are looking forward to your inspiring article ideas! Have a great start of the year 2022!

More information:

Kieliverkosto (The Finnish Network for Language Education Policies)

https://www.kieliverkosto.fi/en?set_language=en  

Contact via email: kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto

 

More information about the online journal: 

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal 

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/information-about-the-online-journal  

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/writing-instructions-for-the-online-journal-kieli-koulutus-ja-yhteiskunta