Kieliparlamentti 2014: kannanotto

KIELIPARLAMENTTI 2014

KANNANOTTO OSAAMISEN OSOITTAMISESTA

Elämme arviointiyhteiskunnassa. Sekä koulutuksessa että työelämässä osaamista osoitetaan ja arvioidaan hyvin monenlaisilla tavoilla. Me arviointiyhteiskunnassa elävät emme kyseenalaista tätä. Silti paljon osaamista jää näkymättömäksi. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua kielitaitoa ei välttämättä tunnisteta tai työntekijöiden resursseja ei osata hyödyntää.

Osaamisen osoittamista pohdittiin Kielikoulutuspolitiikan verkoston järjestämässä valtakunnallisessa Kieliparlamentissa. Keskustelemaan kutsuttiin koulutuksen tarjoajia ja kouluttajia, työelämän edustajia, järjestöjä, viranomaisia ja tutkijoita. Parlamentissa pureuduttiin siihen, mitä osaaminen on, kuka sen määrittelee, ja miten osaamista voitaisiin paremmin havaita, ymmärtää ja osoittaa.

Tämä kannanotto pohjautuu Kieliparlamentin työskentelyyn, ja siinä tarkastellaan käytyjen keskustelujen pohjalta näkymätöntä osaamista, osaamisen osoittamista kirjoittamalla, kielitaitoa osaamisen osoittamisessa ja tulevaisuuden osaamista. Näkemykset on tiivistetty tviittien ja entäpä jos -visioiden muotoon. Kieliparlamentin kannanoton tavoitteena on tuoda uusia avauksia osaamisesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

NÄKYMÄTÖN OSAAMINEN

Mitä osaamista ei nähdä osaamisena? Miten piilossa olevaa osaamista saadaan näkyviin?

Koulutuksessa arviointi ohjaa sitä, mitä nähdään osaamisena. Tämän vuoksi yksilöiden osaamisesta jää paljon tunnistamatta. Osaamisen osoittamiseen, tunnistamiseen ja arviointiin tarvitaan uusia, joustavampia, oppijaa kannustavia työkaluja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi portfoliot, haastattelut, osaamisnäytöt ja opetussuunnitelmien henkilökohtaistaminen.

Yksilö tarvitsee merkityksellisyyden kokemuksia omasta osaamisestaan. Tällä on hänelle voimaannuttava vaikutus, ja näin saadaan houkuteltua piilossa olevia taitoja esiin. Siksi osaamisesta täytyy antaa palautetta ja tunnustusta, ja siten lisätä oppijan itsetuntemusta.

Tunnista ja tunnusta monikulttuurisuus ja monikielisyys koulussa ja työpaikalla.
#monikielisyys #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos osaamista on muukin kuin se, mitä arvioidaan?
#osaaminen #arviointipohja #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos huomioisimme myös koulutuksen ulkopuolisen oppimisen?
#osaaminen #nonformaali #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos tunnistaisimme joustavammin yksilöiden potentiaalia ja osaamista?
#tunnistaminen #potentiaali #Kieliparlamentti2014

Muista kannustaa oppijaa!
#palaute #Kieliparlamentti2014

OSAAMISEN OSOITTAMINEN KIRJOITTAMALLA

Miksi osaamista osoitetaan useimmiten kirjoittamalla? Millä muulla tavoin osaamista voi osoittaa?

Miksi koulutuksessa joudutaan osoittamaan osaamista pääsääntöisesti kirjallisin kokein? Miksi kirjoittamiselle annetaan niin suuri arvo, vaikka työelämässä tunnistetaan tiimityöskentelyn tarpeet ja vuorovaikutustaidot? Puhuminen ja puheen ymmärtäminen pitäisi saada selkeästi osaksi osaamistavoitteita ja siten vahvemmin arvioinnin kohteeksi. Ammatillisella koulutuksella on paljon annettavaa perusopetukselle, lukiokoulutukselle ja korkeakoulutukselle. Oppiminen on toimintaa!

Entäpä jos kielitaito nähtäisiin toiminnallisena taitona?
#kielitaito #toiminnallisuus #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos opetuksessa yhdistettäisiin kieli ja sisältö?
#kielijasisältö #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos voisin valita, miten osoitan omaa osaamistani?
#omaosaaminen #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos voisin itse asettaa tavoitteeni?
#omattavoitteet #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos näkisimme kielitaidon jatkumona?
#suomenkieli #puhuminen #kirjoittaminen #tilanteisuus #Kieliparlamentti2014

KIELITAITO JA OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Miten kielitaito otetaan huomioon esimerkiksi ammattialoja tai työtehtäviä määriteltäessä? Missä tilanteissa kielitaitovaatimukset nousevat? Määrääkö kielitaidon arviointitapa rekrytointitilanteessa sen, mitä pidetään osaamisena tai osaamattomuutena?

Kielitaidon ja osaamisen näkyväksi tekeminen on paitsi kielellinen myös kulttuurinen haaste. Kuinka itse tunnistan omaa osaamistani ja kuinka teen sen toisille tunnistettavaksi? Mitä kielitaidolla ylipäätään tarkoitetaan? Eri kielten taitoa? Osaamista eri kielillä? Kieli- ja viestintäosaamista?

Osaamisen tunnistaminen on kaksisuuntaista. Yhtäältä koulutuksen on annettava yksilölle eväät tehdä kielitaitoaan ja osaamistaan näkyväksi. Toisaalta työmarkkinoiden olisi kyettävä viestimään, mitä yksilöiltä ja työyhteisöiltä odotetaan. Kielitaito on paitsi yksilöllinen myös yhteisöllinen taito, jota ylläpidetään ja kartutetaan eri aloilla ja työtehtävissä. Kukaan ei opi yksin.

Jaammeko saman käsityksen kielitaidosta yksilön ja yhteisön taitona?
#kriteerit #piilokriteerit #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos oltaisiin joustavampia odotuksissa? Rekrytoija, tartu mahdollisuuteen!
#rekrytointi #kielitaito #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos työhakemuksetkin olisivat (monilla eri muodoilla tuotettuja) portfolioita?
#työhakemus #työnhaku #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos äidinkielet nähtäisiin taitona muiden kielten rinnalla?
#äidinkielet #Kieliparlamentti2014

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN

Mistä tulevaisuuden osaaminen koostuu? Mikä rooli on esimerkiksi viestinnällisillä, sosiaalisilla, tietoteknisillä ja ongelmanratkaisutaidoilla? Mitä muita taitoja tarvitaan?

Tulevaisuuden osaaminen edellyttää yksilöltä kykyä ja halua oppia uutta sekä sietää epävarmuutta, epätietoisuutta, erilaisuutta ja keskeneräisyyttä. Muutokset ympäristössä ja teknologiassa haastavat ihmisen kehittämään itseään uusiin olosuhteisiin mukautuvaksi. Tulevaisuudessa hänen täytyy osata myös kertoa omasta osaamisesta ymmärrettävästi ja tunnistaa ne taidot, joita koulussa ei erikseen opeteta tai arvioida. Teknologia mahdollistaa kommunikoinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Siitä huolimatta yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat edelleen tärkeitä.

Tulevaisuuden osaaminen on muuttuva, monimuotoinen, mukautuva.
#tulevaisuus #osaaminen #Kieliparlamentti2014

Tulevaisuuden osaamisessa korostuvat tilanneherkkyys, sopivien työkalujen valinta ja vuorovaikutustaidot.
#tulevaisuudentaidot #Kieliparlamentti2014

Tulevaisuudessa kieltä käytetään tavoilla, joita emme ole aiemmin pitäneet hyväksyttävinä.
#some #variaatio #tilanteisuus #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos suomalaiset voisivat näyttäytyä kielten ja kommunikoinnin osaajina?
#osaaja #kielitaito #Kieliparlamentti2014

Entäpä jos tulevaisuuden osaaminen onkin jotakin aivan muuta kuin kuvittelemme?
#tulevaisuus #osaaminen #Kieliparlamentti2014


Kielikoulutuspolitiikan verkosto tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Verkoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Millaisia ajatuksia kannanotto herätti? Kerro terveisesi Kieliverkostolle!