Kieliparlamentti 2016 – Språkparlamentet 2016

Pohjoismainen kielimaisema muutoksessa –
Det nordiska språklandskapet i förändring

torstai/torsdag 7.4.2016 klo/kl. 12.00–15.45
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet

Seitsemännen valtakunnallisen Kieliparlamentin pääteemana olivat pohjoismaisessa kielimaisemassa tapahtuneet muutokset. Voimakkaasti lisääntyvä turvapaikanhakijoiden määrä ja sen seurauksena kasvava kielikoulutuksen tarve haastaa kaikkia Pohjoismaita ja niiden koulutus- ja kotoutumisjärjestelmiä. Miten Pohjolassa on reagoitu tilanteeseen? Millaisia päätöksiä on tehty? Entä millaisia yhteistyömahdollisuuksia Pohjoismailla on?

Huvudtemat i det sjunde nationella Språkparlamentet var de förändringar som skett i det nordiska språklandskapet. Det starkt ökande antalet asylsökande och därav följande växande behov av språkutbildning utmanar alla nordiska länder och deras skol- och integrationssystem. Hur har Norden reagerat på situationen? Hurdana beslut har man gjort? Hurdana samarbetsmöjligheter har de nordiska länderna?

Parlamentin järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa. Parlamentet ordnades av Det språkutbildningspolitiska nätverket och undervisnings- och kulturministeriet som en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Parlamentin puheenvuorot / Inläggen i parlamentet

Kieliparlamentin pääteemaa käsiteltiin pienryhmätyöskentelyssä neljän alateeman avulla. Parlamentets huvudtema behandlades i smågruppsarbeten med hjälp av fyra underteman.

A. Opetuksen uudistaminen: kielen ja sisällön suhde koulussa / Förnyelse av undervisning: relationen mellan språket och ämnesinnehåll i skolan

 • Millaisia painotuksia pohjoismaisissa opetussuunnitelmissa on kielissä?
 • Miten kielen ja sisällön opetus toimii käytännössä? Järjestetäänkö kouluissa samanaikaisopetusta?
 • Millaiset valmiudet opettajilla on tällaiseen opetukseen? Järjestetäänkö heille täydennyskoulutusta – ja millaista?
 • Hurdana betoningar finns det gällande språk i de nordiska läroplanen?
 • Hur fungerar undervisningen i språk och ämnesinnehåll i praktiken? Ordnas det samordnad undervisning i skolorna?
 • Hurdana färdigheter har lärarna till en sådan undervisning? Ordnas det lärarfortbildning – och hurdant i så fall?

B. Yksityinen ja julkinen maahanmuuttajien kielikoulutus / Privat och offentlig språkutbildning för invandrare

 • Minkä verran julkista ja yksityistä kielikoulutusta järjestetään Pohjoismaissa?
 • Mitkä ovat julkisen ja yksityisen kielikoulutuksen haasteet?
 • Miltä koulutuksen järjestäminen näyttää tulevaisuudessa?
 • Hur mycket offentlig och privat språkutbildning ordnas det i de nordiska länderna?
 • Vilka är utmaningarna för offentlig och privat språkutbildning?
 • Hur ser framtidsutsikterna ut för hur man lägger upp och erbjuder undervisning?

C. Turvapaikanhakijat ja vapaaehtoistoiminta / Asylsökande och frivillig verksamhet

 • Millaista ja kenelle suunnattua vapaaehtoistoimintaa tilanne on synnyttänyt Pohjoismaissa?
 • Millaista toimintaa esimerkiksi korkeakoulut ja kolmannen sektorin toimijat ovat toteuttaneet?
 • Miten toimintaa organisoidaan? Miten se on otettu vastaan? Näkyykö toiminta mediassa?
 • Hurdan frivillig verksamhet har det uppstått på följd av den aktuella situationen i de nordiska länderna? Till hurdana målgrupper riktas verksamheten?
 • Hurdan verksamhet har till exempel högskolorna och aktörer i den tredje sektorn förverkligat?
 • Hur organiseras verksamheten? Hur har den mottagits? Syns verksamheten i media?

D. Maahanmuuttajien kielitaito ja työllistyminen / Invandrarnas språkkunskaper och sysselsättning

 • Millainen kielitaito on riittävä työllistymistä varten eri Pohjoismaissa?
 • Millä tavoin kielitaito pitää osoittaa? Missä ammateissa/tehtävissä voi toimia minkäkin tasoisella kielitaidolla?
 • Missä kieltä opetetaan? Lähtömaassa, tulomaassa vai työn ohessa? Millaisia toimia tarvittaisiin, jotta työn ohessa opittaisiin kieltä?
 • Hurdana språkkunskaper är tillräckliga för att få arbete i de nordiska länderna?
 • På hurdant sätt bör språkkunskaperna bevisas? I vilka yrken/uppgifter kan man arbeta med en viss nivå av språkkunskaper?
 • Var ges undervisning i språket? I hemlandet, ankomstlandet eller vid sidan av arbetet? Hurdana åtgärder skulle det krävas för att lära sig språk vid sidan av arbetet?

Osallistujien työpajatyöskentelyn pohjalta laadittiin lehdistötiedote, jolla halutaan vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun parlamentin teemasta. Ett pressmeddelande utgavs som resultat av deltagarnas diskussioner i workshoparna för att påverka den samhälleliga debatten om parlamentets tema.

Kieliparlamentti 2016: Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

Språkparlamentet 2016: En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden