Kari Sajavaara -tunnustuspalkinnot FT Tuuli Fromille ja Tampereen kaupungin Kieliä kehiin! -hankkeelle

Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydessä 25.1.2021 Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät kaksi tunnustuspalkintoa. Palkinnot myönnettiin FT Tuuli Fromille tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä Tampereen kaupungin Kieliä kehiin! -hankkeelle kielikoulutuksen saralla tehdystä, yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä.

Tunnustus Tuuli Fromille

Tuuli From väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2020. Väitöskirjassaan From tarkastelee kielipolitiikan, koulutilan ja vallan risteämiä kaksikielisissä kouluissa Suomessa ja Ruotsissa. Koulu on ympäristö, jossa kielipolitiikan ymmärrys muotoutuu sekä fyysisinä ratkaisuina että puheessa. Koulutilassa neuvotellaan kielistä ja niiden sääntelystä, kielirajoista, sekä kaksi- ja yksikielisyydestä.

Väitöstutkimuksensa aikana From havainnoi kouluarkea sekä suomalaisessa kieliparikoulussa, jossa samassa rakennuksessa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset koulut, että ruotsinsuomalaisessa vapaakoulussa, joka tarjoaa ruotsinsuomalaisille lapsille kaksikielistä opetusta. Kyseisiä koulumalleja määrittävät erilaiset koulutus- ja kielipoliittiset reunaehdot, mutta kysymys osallisuudesta ja tilasta on molemmissa konteksteissa ajankohtainen.

Väitöskirjassaan From osoittaa syvällisesti, kuinka Suomen kieliparikouluissa suojellaan ruotsin kieltä vetoamalla jatkuvuuteen ja historiaan. Suomenkielisen koulun läheisyys nähtiin mahdollisena riskinä, mikä lisäsi puhetta yksikielisyydestä ja tarvetta ruotsin ja suomen kielen erotteluun. Tällainen pesäero ja fyysisesti rakennetut kielirajat saivat myös osakseen kritiikkiä ja kyseenalaistamista. Ruotsin kaksikielisessä koulussa suomen kielelle etsittiin tietoisesti uusia käyttöaloja ja pyrittiin osoittamaan suomen kielen taidon olevan resurssi, ei häpeä. Suomen kielen asemaa peilattiin suomalaisuuskuvaan, joka on edelleen pinttynyt, vaikkakin muuttunut myönteisemmäksi. Fromin tutkimus havainnollistaa, kuinka kouluarjessa tasapainoiltiin suomen ja ruotsin kielen välillä ja kuinka ruotsinkielisyys oli edelleen hallitsevassa asemassa.

Tuuli Fromin tutkimus antaa paljon ajateltavaa niin kansalliselle kielipolitiikalle, vähemmistökielten oppimiselle ja opetukselle kuin kaksikielisille perheille ja koulujen pedagogisille yhteisöillekin. Koulu ei ole irrallaan yhteiskunnasta ja sen arvoista. Se, miten koulun arjessa kielistä puhutaan ja kieliä käytetään, ei ole samantekevää. Merkityksetöntä ei ole myöskään, millaisia fyysisiä tai henkisiä raja-aitoja sekä opettajat että oppilaat joutuvat ylittämään. Pohjimmiltaan kyse on koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta.

Väitöskirja Speaking of space: An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6508-4

 

Tunnustus Kieliä kehiin! -hankkeelle

Tampereella kielivalintojen monipuolistamisessa on onnistuttu erinomaisesti. Kun muualla Suomessa ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi on valittu pääasiassa englantia, on Tampereella saatu innostettua lapsia kielten oppimiseen, mikä on johtanut monipuolisiin kielivalintoihin.  

Kieliä kehiin! -hanke on ollut osaltaan rakentamassa Tampereen menestystä jo vuodesta 2016 lähtien. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin ja yliopiston, kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä tulevien opettajien kesken kielikasvatuksen ja kieltenopetuksen kehittämiseksi. Hankkeen monipuoliset toimintamuodot ovat varmistaneet sen, että Tampereen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opettajat ovat saaneet toiminnasta paljon hyötyä. Myös muiden kuntien opettajat ovat hyötyneet hankkeessa kehitetystä materiaalista, joka on ollut vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivuilla. 

Kieliä kehiin! -hankkeessa on ymmärretty herkkyyskausien merkitys. Kieliä kehiin! on saanut lapset innostumaan kielten oppimisesta ja ylittänyt kielten välisiä raja-aitoja. Kikatus-opetus, kielisuihkutoiminta ja kesäleirit ovat innostaneet opettajia ja opettajaopiskelijoita suunnittelemaan tulevaisuudessa lisää kielirikasteisia ja toiminnallisia sisältöjä. 

Vuonna 2020 Kieliä kehiin! -hanke tuki opettajia etäopetukseen soveltuvilla vinkeillä. Vuonna 2021 hanke julkaisee varhennetun kieltenopetuksen materiaalin, joka tulee opettajille todella tarpeeseen. Hankkeen toiminta on pysynyt ajankohtaisena ja tukenut opettajia siellä, missä he sitä eniten tarvitsevat. Kieliä kehiin! on tehnyt töitä jo vuosia kieltenopetuksen kehittämiseksi, eikä työ ole jäänyt huomaamatta myöskään mediassa. Pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden kesken ovat keskeisiä tekijöitä, kun kielikasvatusta ja kielikoulutusta kehitetään kunnissa. Kieliä kehiin! -hanke tekee tärkeää ja monitahoista työtä Suomen kielivarannon sekä lasten ja nuorten monikielisyyden hyväksi. Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. 

Lisätietoja Kieliä kehiin! -hankkeesta: https://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/2016/03/20/kielia-kehiin/

Kieliä kehiin! -hankkeesta Kieliverkoston verkkolehdessä: Lahti, L., Harju-Autti, R., Verkama, O. & Aaltonen-Kiianmies, K. (2020). Tampereella panostetaan varhennetun kieltenopetuksen kehittämiseen ja monipuolisiin kielivalintoihin. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/tampereella-panostetaan-varhennetun-kieltenopetuksen-kehittamiseen-ja-monipuolisiin-kielivalintoihin    

**** 

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus jatkavat Kari Sajavaaran rahaston vuonna 2007 aloittamaa työtä jakamalla professori Kari Sajavaaran nimeä kantavia tunnustuspalkintoja. Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta tieteellisesti ansiokkaasta tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä soveltavan kielentutkimuksen alalla. 

 

Lisätietoja: 

Tiedote: Runot tutkittavien ääniä vahvistamassa ja arkipäivän rasismia paljastamassa – Sofia Chaparro Kari Sajavaara -muistoluennolla 2021

Tuuli From, tuuli.from(at)helsinki.fi

Kieliä kehiin! -hanke, koordinaattori Outi Verkama, outi.verkama(at)tampere.fi

Kielikoulutuspolitiikan verkosto, kieliverkosto(at)jyu.fi