Strategiset tavoitteet vuosille 2021–2024

Neljännellä toimintakaudella Kieliverkosto kehittää työtapojaan siten, että tuore tutkimus ja asiantuntijoiden kokemus kielikoulutuksen kehittämisestä saavuttaisivat paremmin keskeiset toimijat.

Vaikutetaan kielenoppimisen ja kielitarjonnan monipuolisuuteen

Lisätään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kielitietoisuutta ja tietoa varhaisesta kielenoppimisesta. Huomiota kohdennetaan erityisesti pieniin kuntiin. Vahvistetaan yhteyksiä koulutuksen järjestäjiin ja oppilaitosjohtoon kielitarjonnan ja kielivalintojen monipuolistamiseksi perusopetuksesta korkeakoulutukseen. Kiinnitetään huomiota kansalliskielten osaamistasoon. Tuetaan monikielisyyttä nostamalla näkyvämmin esiin kielivähemmistöt ja oman äidinkielen opetus.

Kehitetään Kieliverkoston strategista viestintää

Luodaan Kieliverkostolle viestintästrategia, jonka tarkoitus on tukea ja kehittää viestintää ja tiedotusta. Verkoston vastuulliset tutkijat ja ohjausryhmä pitävät yllä hyviä mediasuhteita ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa.

Kasvatetaan tietoisuutta Kieliverkoston toiminnasta ja verkkolehdestä. Kannustetaan eri tahoja tiedottamaan koulutuksista, tapahtumista ja uutisistaan Kieliverkoston verkkosivuilla.

Tehdään tutkimusta päätöksenteon ja koulutuksen tueksi

Verkoston vastuulliset tutkijat tekevät tutkimusta päätöksenteon tueksi ja ennakoivat tulevia kielikoulutukseen liittyviä tutkimustarpeita aktiivisesti. Verkosto tarjoaa tutkittua tietoa opetuksen kehittämisen tarpeisiin. Tehtyjen (kieli)koulutuspoliittisten päätösten vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.