Ammatillisen kielitaidon kehittyminen sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa

 
Missä ja miten maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien suomen kielen taito kehittyy? Millaisia tehtäviä tai oppimistilanteita ja -ympäristöjä tarvitaan? Keskitymme tässä artikkelissa kuvaamaan muutamia Urareitti-hankkeen mahdollistamia opetuskokeiluja, jotka toteutettiin Turun ammattikorkeakoulussa nykyisessä sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa. Sisätautipotilaan hoitotyö -opintojaksolla kokeiltiin moduulimaista rakennetta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmin koko koulutuksen rakenteeksi. Millaisena opiskelijat kokivat moduulimallisen opetuksen, jossa integroitiin ammatillista sisältöä ja suomen kieltä toiminnallisemmiksi kokonaisuuksiksi? Mitä teimme konkreettisesti opintojaksolla eri tavalla kuin aiemmin?

Rajala_Takaeilola_Simulaatiotehtava-1024x575

Kuva 1. Simulaatiotehtävä

Koulutus uudistuu

Ammatillinen kielitaito ja usein vielä muodossa riittävä ammatillinen kielitaito on vaatimuksena työelämässä. Terveysalan ammattilaisille tarjottu kielikoulutus vastaavasti koetaan usein riittämättömänä (ks. esim. Aalto, Elovainio, Heponiemi, Hietapakka, Kuusio & Lämsä 2013, 4). ”Riittävän kielitaidon” toteaminen tai arviointi on työnantajan vastuulla. Sekä riittävyys että riittämättömyys jäävät usein melko epämääräisiksi käsitteiksi. Koulutettavien odotukset voivat olla melko yleisiä: enemmän ammattikieltä tai vastaavaa. Miten näihin haasteisiin tulisi vastata? Tarkastelemme artikkelissamme asiaa maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksen näkökulmasta. Suomen kielen opetuksen kehittäminen osana pätevöitymiskoulutusta on osa laajaa Urareitti-hanketta, jossa keskitytään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Koko hankkeen tavoitteena on uudistaa koulutusta myös substanssiopetuksen osalta. (Urareitti 2017.)

Turun ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa on lähes 15 vuoden ajan järjestetty EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutusta suomeksi. Koulutus on ollut vaikuttavaa ja tuloksellista. Aiemmassa kotimaassa suoritettu sairaanhoitajan tutkinto on koulutuksen pohjana ja siitä hyväksiluetaan paljon (AHOT). Muut vaadittavat opinnot opiskelijat suorittavat 1,5 vuoden koulutuksessa, jonka päätteeksi he saavat suomalaisen korkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja AMK). Nyt tämä työvoimapoliittinen koulutusmalli on tullut tiensä päähän: ELY-keskus ei enää rahoita tutkintoon johtavia koulutuksia vuoden 2018 alusta lähtien (ks. esim. Työ- ja elinkeinoministeriö 2017).

Urareitti-hankkeessa koulutuksen järjestämisen ja rahoittamisen muutoksiin on valmistauduttu. Hankkeen tavoitteena on ollut työllistymisen nopeuttaminen ja aiemman osaamisen hyödyntäminen. Hankkeen toimien tarkoitus on ollut kaikin tavoin sujuvoittaa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

Hankkeessa luodulla uudella koulutusmallilla pyritään minimoimaan päällekkäistä koulutusta; esimerkiksi monet sairaanhoitajat ovat suorittaneet Suomessa lähihoitajan tutkinnon. Omalle uralle pääsemisessä on ollut monia kompastusvaiheita selvitettävänä. Päällekkäisyyden minimoiminen ja urareittien sujuvoittaminen ovat myös Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön linjausten takana.

Hankkeessa toimivien huolena on, ettei mikään taho tunnu ottavan vastuuta uudenmallisen koulutuksen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Pätevöitymiskoulutuksen tarve – myös muilla kuin terveysalalla – on valtava ja kyse on siis mitä akuuteimmasta koulutuspoliittisesta kysymyksestä. Urareitissä luoduille suosituksille ja malleille on haussa jatkohanke, jossa pätevöitymiskoulutus tullaan toteuttamaan moduulirakenteisena.

Urareitti-hanke ammatillisen kielitaidon asialla

Kielitaidon kehittyminen nähdään Urareitti-hankkeessa pitkänä jatkumona. Urareitillään etenevälle olisi tarjottava jokaisessa vaiheessa työelämälähtöistä kielikoulutusta: valmentavaa koulutusta jo ennen pääsyä korkeakouluopintoihin, korkeakouluopintojen aikaista tutkinto-opiskeluun sisältyvää koulutusta sekä valmistumisen jälkeen työelämässä tapahtuvaa koulutusta. Urareitti-hankkeessa on laadittu malleja ammatilliselle kielikoulutukselle. Ne esitellään tarkemmin hankkeen loppujulkaisussa, joka ilmestyy vuonna 2018.

Hanke on mahdollistanut kouluttamisen sairaanhoitajien autenttisissa työtilanteissa. Monia näistä havainnoista ja kokemuksista olemme hyödyntäneet myös tarkasteltavana olevassa pätevöitymiskoulutuksessa. Työelämässä tapahtuvasta kielikoulutuksesta kerrotaan tarkemmin mm. Suomenopettajat 2/2017 -lehdessä. (Rajala, Hakala & Kuparinen 2017, 10–16.)

Moduulimallin pilotointia

Toteutimme nykyisessä pätevöitymiskoulutuksessa pienimuotoisen kokeilun moduulirakenteisesta opiskelusta. Kokeilu sisältyi Sisätautien hoitotyö -opintojaksoon. Moduuli rakentui vaiheittain seuraavasti: alkutestaus simulaatioharjoituksena, eri sisätauteihin liittyvien teemojen käsittelyt viikoittain ja lopputestaus simulaatioharjoituksena. Koska pätevöitymiskoulutuksen on tarkoitus jatkossa toimia entistä yksilölähtöisemmin ja joustavammin, on alkutestauksella tarkoitus mahdollistaa eteneminen niille, jotka pystyvät osoittamaan osaamisen kyseisen moduulin sisällöstä.

Moduulien sisällä olevat teemat sisälsivät harjoituksia monipuolisesti eri opetusmenetelmillä: simulaatioita, verkkotehtäviä (testejä, harjoituksia, artikkeleja ym. materiaalia), tuntitehtäviä (kirjallisia harjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, esimerkiksi EKG:n eli sydänsähkökäyrän ottaminen), erillisiä suomen ja substanssiaineiden tunteja (esimerkiksi osastotunti työelämän viestintätilanteita jäljittelevänä tilanteena), luentoja, tiedonhakua ja itsenäisiä tehtäviä (esimerkiksi osastotunnin esityksen valmistelu) sekä kokoavana harjoituksena niin sanottu sairaalapäivä, josta kerromme tuonnempana.

Moduulimallissa yhdistyivät ammatillisen osaamisen ja suomen kielen opetuksen integroituminen, opitun tiedollinen ja kliininen soveltaminen sekä laaja-alainen työelämäyhteistyö. Teemat etenivät viikoittain. Joka viikko pidetty osastotunti oli oppimista kokoava tilanne, jossa opiskelijat pitivät pareittain tai pienryhmissä esityksen teeman aiheesta (esimerkiksi verenpainetauti ja verenpaineen viitearvot). Tavoitteena oli oppia jakamaan näyttöön perustuvaa tietoa työyhteisössä ammatillista suomen kieltä käyttäen. Tunneilla varmistettiin myös käsiteltävän teeman sisältöjen oppimista.

Moduulimallin kehittämisen yhtenä lähtökohtana on yhteisopettajuus, joka toteutui kokeilussa lähiopetuksen samanaikaisopetuksena. Uudistuvaa opettajuutta ja esimerkiksi yhteisopettajuuden toteutumista on jo käsitelty hankkeen muissa julkaisuissa, joten emme tarkastele niitä laajemmin tässä yhteydessä. (Hirard & Takaeilola 2017.)

”Sanasto parennee, simulaatiolta opin paljon”

Simuloiduissa opetustilanteissa harjoiteltiin sekä suomen kieltä että sairaanhoitajan työhön kuuluvia taitoja. Sisätauti-moduuli aloitettiin simuloidulla alkutestauksella. Kokeilussamme testitilanne ei ollut todellinen, vaan kaikki suorittivat opintojakson joka tapauksessa. Pyrimme testaamaan samalla myös arviointimenetelmiä: kuinka luotettavasti pystymme todentamaan sekä kielen että hoitotyön osaamisen simulaatioharjoituksen aikana? Käytimme arviointiin lomaketta, jota kehitetään saatujen kokemusten perusteella.

Simulaatioharjoitus sisälsi alkuohjeistuksen, simulaation ja jälkipuinnin. Alkuohjeistukseen sisältyi kirjallista materiaalia, kuten esimerkiksi potilaan sairauskertomus. Opiskelijat saivat valmistautua tehtävään esimerkiksi varaamalla tarvittavat hoitovälineet ja lääkkeet ynnä muut valmiiksi. Simulaatiotilannetta ohjasi hoitotyön opettaja. Jälkipuinnissa opiskelijat saivat kertoa, miten harjoitus sujui, ja opettajat antoivat palautetta tuoden esiin onnistumisia mutta myös virheitä potilaan hoidossa. Purkutilanteet ovat simulaation ydintä, ja niille tulisikin varata aikaa kaksinkertaisesti verrattuna itse simulaatioon. (Ks. esim. Kokko 2016, 19.) Jälkipuinnissa huomioitiin aina hoitajan toiminta, joka ennaltaehkäisee infektioiden syntymistä (aseptinen työjärjestys) sekä eettiset, lainsäädäntöön ja viestintään liittyvät seikat: miten opiskelija puhutteli potilasta, miten esitteli itsensä, miten selitti potilaalle toimenpiteitä, miten suoriutui konsultaatiopuhelusta ja niin edelleen. Näin käsiteltiin ja arvioitiin sairaanhoitajan osaamisvaatimusten toteutumista (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2016, 16–18).

Hyvin toteutetut, monitasoisesti vaativat simulointiharjoitukset lisäävät oppilaiden osaamista ja tuottavat ammatillista itseluottamusta (Rourke, Schmidt & Garga 2010; Traynor, Gallagher, Martin & Smyth 2011). Tällaiset oppimissisällöt mahdollistavat yhdessä itsearvioinnin kanssa tiedollisen näkökulman luomisen. Tällöin omassa oppimisessa teoria ja käytäntö muodostavat kokonaisuuden, jonka oppija kykenee arvioimaan itsenäisesti:

”Itseni tykkään simulaatioharjoitukset tosi paljon. Se auttaa itseni tietä että mitä taitot vielä harjoitella ja mitä tiedot pitää vielä opiskella. Se auta myös ei ole lian paljon pelkoa kun menen osastolle harjoitella jos hoitaa samalaista potilas.”

Rajala_Takaeilola_Simulaatio_tilanne-paalla-1024x575

Kuva 2. Simulaatioharjoitus: Tilanne päällä! Opiskelijat hoitavat keuhkoemboliapotilasta. Opettajat ohjaavat ja seuraavat hoitotilannetta ohjaamossa ja muut ryhmän opiskelijat videoyhteyden välityksellä toisessa luokassa. Opiskelijoille on annettu tehtäväksi havainnoida tilannetta sekä viestinnän että hoitotyön näkökulmasta. Havainnot puretaan yhdessä simulaation jälkeen ja varmistetaan oppiminen.

Sairaalapäivä – sairaanhoitajan arkea aamuvuorossa

Moduulimallin kokeilussa laajin yksittäinen tehtävä oli niin sanotun sairaalapäivän toteuttaminen hoitoluokassa. Päivä alkoi uuden potilaan saapumisella osastolle, jolloin sairaanhoitaja antoi potilaasta siirtoraportin, ja päättyi hoitajan antamaan vuoronvaihtoraporttiin iltavuorolle. Päivän muut tehtäväosuudet olivat potilaan perehdytys osastolle, hoitosuunnitelman laatiminen ja lääkehoidon aloittaminen. Tehtävät tehtiin pienryhmissä. Jokaiseen tehtäväosuuteen sisältyi autenttista (alkuperäisistä mukailtua) kirjallista materiaalia, ohjeistukset tehtävän tekemiseen sekä toiminnallinen osuus.

”Ammatti kieli on tärkeä meille. Oppimme kaikki kurssista ammatti kieltä.”

Koko sairaalapäivän ajan substanssiosaamista ohjasi hoitotyön opettaja ja suomen kielen opettaja tuki oppimista kielen ja viestinnän osalta.

”[- -] se oli hyvää koska minulla on kielitaidot ongelma koska pitää hyvin oppia koska meidän ammatti paljon käytä ja pitää puhua aina potilas kanssa.”

Terveiset kentältä – kokemuksia harjoitteluohjauksesta

Moduulimallin kokeilujen lisäksi suomen kielen opettaja on ollut mukana harjoittelujen ohjauksessa. Harjoittelukäynnit toteutuivat aina harjoittelupaikan ehdoilla ja säännöillä, talon tavoilla. Ne olivat toteutukseltaan ja sisällöltään keskenään hyvin erilaisia eivätkä myöskään jäljitelleet kliinistä harjoittelun ohjausta. Näissä oppimistilanteissa suomenopettaja toi ohjaustilanteeseen koko oman ammattitaitonsa, oman hiljaisen tietonsa ja aikaisemman opetuskokemuksensa. Opettaja siis käyttää osaamistaan, ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan joustavasti ja monipuolisesti, mutta ei välttämättä voi suunnitella ”tuntia” eli ohjaustilannetta etukäteen, kuten Kuparinen (2017) totesi Urareitin työelämän kielikoulutusmallia esitellessään.

Suomen kielen opettajan osallistuminen harjoittelukäynneille toi tukea myös lähiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelujaksoilla opiskelijat oppivat valtavasti uutta, mutta opitulle tarvitaan myös koko ryhmän yhteistä jäsennystä lähiopetusjaksoilla.

Harjoittelujaksoilta opiskelija voi myös aktiivisesti tuoda erilaisia tilanteita tai tapauksia harjoiteltavaksi lähiopetuksessa, sekä suomen kielen että kliinisestä näkökulmasta. Yhdelle harjoittelujaksolle jokaiselle annettiin tehtäväksi tuoda ”tuliaisiksi” yksi tapaus, josta muutkin hyötyisivät seuraavissa harjoitteluissa. Esimerkiksi eräs opiskelija perehtyi verensiirtoon, otti valokuvia sen eri vaiheista ja kokosi materiaalin yhteisesti jaettavaksi. Lisäksi hyödynnettiin opiskelijoiden kokemia erilaisia puhelintilanteita esimerkiksi Kela-taksia tilattaessa.

Näin autenttiset tilanteet pystyttiin tuomaan lähiopetuksen pohjaksi. Pienimuotoisesti tässä voi nähdä viitteitä oppimismenetelmään, jossa opiskelijat tuottavat itse omaa oppimateriaaliaan. Tällaisen menetelmän voi hyvin katsoa sopivan juuri erikoisalojen kielten opetukseen, jollaista hoitotyön suomikin on.

Rajala_Takaeilola_Verensiirto-ohje

Kuva 3. Verensiirto-ohje. Osa opiskelijan verensiirtoa käsittelevästä ohjeesta, jonka hän laati harjoittelujakson kokemusten perusteella muulle ryhmälle. Verensiirtoa käsiteltiin myös opiskelijan ohjauskäynnillä ja sovittiin, että hän esittelee sen muille mahdollisimman tarkasti vaihe vaiheelta (alkaen veren tilaamisesta tyhjien pussien hävittämiseen). Lupa valokuvaamiseen kysyttiin osastolta.

Paluuta entiseen ei ole

Vaikka suomen kielen opetus voikin olla hyvää ja laadukasta myös erillisellä suomen kielen opintojaksolla, kokemuksemme osoittaa, että se ei tuota riittävää ammatillista osaamista kielellisesti.

Kun kyseessä on korkeakoulutasoinen, tutkintoon johtava ammatillisen kielitaidon opettaminen, opetus ei voi tapahtua erillisillä tai yksittäisillä suomi toisena kielenä -opintojaksoilla tai kursseilla. Samanlaisiin havaintoihin ovat päätyneet myös Helsingin yliopiston tutkijat Inkeri Lehtimaja ja Salla Kurhila (2017) tutkimushankkeessaan tilanteisesta kielenoppimisesta: sairaanhoitajan ammatillista kielitaitoa on vaikea opetella erillisillä kielikursseilla, kun kyse on esimerkiksi lääkärinkierrosta tai kotiuttamistilanteesta. Tämän me voimme allekirjoittaa.

Tutkimuksissa myös jo ammatissa toimivat maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat ovat toivoneet terveydenhoitoalan ammattilaisille räätälöityä suomen kielen koulutusta (Aalto ym. 2013, 4). Moduulitehtävämme kokeilut ja ohjaustilanteet harjoitteluissa sekä havainnot työelämän kielikoulutuksista ovat avanneet käsityksiämme tilanteisesta kielenoppimisesta niin, että on mahdotonta palata enää entiseen. Sen sijaan yksilöllistä ohjausta ja tukea oppimiselle tarvitaan. Sitä ei voi liiaksi korostaa:

”Suomen kieli opiskelu on tärkeä. Me tarvitaan enemmän tukea ja palautetta kielen opettajalta”.

Ammatillisen kielitaidon opettaminen edellyttää yhteisopettajuutta, hoitotyön ja suomen kielen asiantuntijan yhteistyötä. Harjoitellessamme sydänsähkökäyrän ottamista opiskelija kysyi suomenopettajalta, käytetäänkö myös suomeksi termiä artefakti. Suomenopettaja alkoi selittää jotakin esineestä tai vastaavasta. Varmistus tuli kuitenkin hoitotyön opettajalta: kyllä käytetään, kyse on virheestä tai häiriöstä EKG-käyrässä. Ei siis toista ilman toista!

 

Sirpa Rajala toimii suomen kielen ja viestinnän lehtorina ja Mervi Takaeilola hoitotyön lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajat ovat mukana sekä sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa opettajina että Urareitti-hankkeessa asiantuntijoina ja kouluttajina.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Aalto A.-M., Elovainio M., Heponiemi T., Hietapakka L., Kuusio H. & Lämsä R. 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa. Haasteet ja mahdollisuudet. Raportti 7/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, E.-L. 2016. Sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

Hirard, T. & Takaeilola, M. 2017. Uudistuva opettajuus – yksi innovaatiopedagogiikan kulmakivi. AMK-lehti/UAS Journal 3/2017. https://uasjournal.fi/3-2017/uudistuva-opettajuus/.

Kokko, R. 2016. Mistä on hyvät simulaatiot tehty? Ajatuksia edellytyksistä ja kehittämisideoita. Teoksessa Tieranta, O. & Poikela, P. (toim.), Helmiä hoitotyön simulaatioissa. Hyviä käytänteitä ammattikorkeakouluista. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu. http://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=aba1cd61-36ea-41c9-9063-7d335a63b26c.

Kuparinen, K. 2017. Kieli- ja viestintäkoulutus työpaikalla. Kolme näkökulmaa muutokseen. Urareitti-seminaari 30.5.2017. Vantaa: Laurea.

Lehtimaja, I. & Kurhila S. 2017. Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä. Urareitti-seminaari 30.5.2017. Vantaa: Laurea.

Rajala, S., Hakala, E. & Kuparinen, K. 2017. Taipumusta tarvitaan sairaanhoitajan urareitin jokaisessa vaiheessa. Suomenopettajat 2/2017, 10–16.

Rourke, L., Schmidt, M. & Garga, N. 2010. Theory-based research of high fidelity simulation use in nursing education: a review of the literature. The International Journal of Nursing Education Scholarship 2010; 7: Article11. doi: 10.2202/1548-923X.1965.

Traynor, M., Gallagher, A., Martin, L. & Smyth S. 2011. From novice to expert: using simulators to enhance practical skill. British Journal of Nursing 19 (22),1422–1426.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2017. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta. TEM/2579/00.03.05.02/2016. Saatavissa http://www.finlex.fi/data/normit/42910/TEM2579Ohje.pdf

Urareitti 2017. Urareitti-hanke. http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/Sivut/default.aspx

 
Lataa PDF