Elä kaksikielisesti – opiskele monikielisyyttä! Upplev tvåspråkighet – studera flerspråkighet!

 
Vaasan yliopisto on kansainvälisesti tunnettu monikielisyystutkimuksestaan, erityisesti kielikylpytutkimuksestaan. Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten tutkijat ovat osallistuneet aina Vaasan kielikylvyn aloittamisesta, 1980-luvun puolivälistä saakka, kielikylvyn seurantaan ja kehittämiseen. Tutkimuksen ohella tutkijat ovat kouluttaneet kielikylpyopettajia täydennyskoulutuksen kautta mutta myös yhteisessä kielikylpyopettajankoulutuksessa Kajaanin opettajankoulutusyksikön kanssa. Uusinta uutta on keväällä 2011 Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa aloitettu kaksivuotinen Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma, MAISS.

MAISS kouluttaa ruotsin kielen ja monikielisyyden asiantuntijoita kaksikielisessä Vaasassa. Maisteriohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa intensiivisillä lähiopetusjaksoilla syksyllä 2011. Helmikuussa 2012 heillä alkoi ensimmäinen pitempi etäopintojakso, jonka aikana he tekevät eri laajuisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Etäopintojakso jatkuu koko kevään ja siihen sisältyy myös muutama lyhyempi lähiopetusjakso.

Maisteriohjelmassa opiskelijat perehtyvät ruotsin kieleen, monikielisyyteen ja kielikylvyn käytäntöön ja teoriaan. Opetus tapahtuu pääasiassa ruotsin kielellä sisältöä ja kieltä integroiden. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan ruotsin kielen valmiudet kehittyvät sekä ruotsin kielen opintojen että monikielisyyden ja kielikylvyn opintojen avulla. Lopuksi opiskelijat kirjoittavat pro gradu-tutkielman joko ruotsin kieleen, kielikylpyyn tai muuhun monikielisyyteen liittyvästä aiheesta. Opiskelija saa jatko-opintokelpoisuuden opintojensa ja tutkielmansa aihepiirin perusteella joko soveltavaan kielitieteeseen tai ruotsin kieleen.

Att studera i MAISS-programmet

Jag hör till den första studentgruppen som tagits in till Magisterprogrammet i svenska och språkbad. Jag är finskspråkig och jag fick veta om MAISS-programmet förra våren via rektorn i den språkbadsskola jag jobbade på. I språkbadsskolan undervisade jag finska språket åt språkbadselever. Först hade jag inte alls tänkt börja studera, men när jag funderade mera över saken så tänkte jag att varför inte? Det är ju det jag är intresserad av, två- och flerspråkighet. Under det här året har jag arbetat som klasslärare i en finsk skola och eftersom vår skola kommer att få en språkbadsklass på våren 2013 är det nyttigt att veta mera om två- och flerspråkighet och främst språkbad.

I början av juni 2011 skickade jag in mina papper och fick en studieplats, och nu har jag varit här nästan ett halvt år.  Tiden har gått snabbt – undervisningen har varit intressant och högklassig. Var och en av oss har fått en individuell studieplan (HOPS) och vi har till och med en egenlärare som alltid hjälper oss. Vår undervisningsform utgörs av flerformsundervisning, som består dels av närundervisning, dels av distans- och nätundervisning. Under vår intensiva närundervisningsperiod har vi bland annat haft föreläsningar, gästföreläsningar, diskussioner, gruppdiskussioner och -uppgifter, kollokvier, seminarier, hemtentamen, vanliga tentamen, Moodle-uppgifter och så vidare. Vi har haft mångsidig undervisning och väldigt kompetenta och hjälpsamma lärare. Jag tycker att alla våra kurser har varit nyttiga och man har fått mycket information om två- och flerspråkighet och om forskningen inom det området. Den nyttigaste kursen hittills har varit Språkbadsforskning och språkbadsundervisning. Under kursen har vi fått veta om finländsk och utländsk språkbadsforskning, språkbadselevers språkfärdigheter, språkinlärningsprocesser och vilka resultat språkbadselever nått i de olika skolämnena. Vi har också bekantat oss med arbetsmetoder inom språkbad samt språkbadslärarens och språkbadselevernas roller i daghemmet och i den grundläggande utbildningen. Jag har under mina studier framförallt lärt mig hur språkbadsläraren jobbar i praktiken.

Jag och nästan alla i vår grupp har familj och (små)barn. Jag kan av egen erfarenhet säga att jag ser det som en stor utmaning att få tiden att räcka till när man studerar vid sidan av sitt arbete som lärare och har familj. Närmast är det en organiseringsfråga och det som de här studierna tar, ger de också dubbelt tillbaka till mig, alltså behörighet att fungera som språkbadslärare. Eftersom allt här vid Vasa universitet har fungerat fint och smidigt, kan jag väldigt gärna rekommendera de här studierna åt alla som är intresserade av språk och flerspråkighet. Till slut kan jag säga att jag har kommit till rätt plats och i rätt tid – eller tvärtom.

Kirjoittajista Maria Kvist toimii v.t. tutkimusamanuenssina Vaasan yliopistossa ja luokanopettaja (KM) Tuula Laurén opiskelee MAISS-koulutusohjelmassa.

 

Hakuaika syksyllä 2012 alkaviin opintoihin on alkanut!

Lisätietoja: www.uwasa.fi/maiss/

maiss

 
Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF