Kieli, koulutus ja yhteiskunta – marraskuu 2012

Teema: Maahanmuuttajien kotoutuminen
marraskuu2012

Pääkirjoitus: Juurevaa kotoutumista

Sari Pöyhönen

 

Maahanmuuttajien kokemuksia ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta

Sanna Eloholma ja Elina Kauppila

Voidakseen harjoittaa Suomessa jotain ammattia, maahanmuuttajat tarvitsevat usein suomalaisen ammattitutkinnon ja koulutuksen. Ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi maahanmuuttajien on hakeuduttava ammattikouluun, jossa pärjätäkseen maahanmuuttajat tarvitsevat hyvää suomen kielen taitoa, opiskelutaitoja ja tietoa suomalaisesta koulukulttuurista ja yhteiskunnasta. Maahanmuuttajien koulutuspolun jatkuvuuden turvaamiseksi on kehitetty vuoden kestävä ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, joka lyhennetään MAVA-koulutukseksi. MAVA-koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle tarvittavat valmiudet ammattikoulussa opiskeluun ja iso osa koulutuksesta muodostuu suomen tai ruotsin kielen opiskelusta (OPH 2008).

 

Hoidetaan suomeksi ‒ Ammatillinen suomen kielen taito hoitoalalla

Anu Miranda Mustonen

Yhteiskuntamme monikulttuuristumisen myötä työelämään pyrkii yhä useampi maahanmuuttajataustainen henkilö. Tämä haastaa niin koulutuksen tarjoajat kuin työnantajatkin pohtimaan muun muassa sitä, mitä on riittävä suomen kielitaito ja missä se opitaan. Kun tavoitteena on toimiva ammatillinen suomen kielen taito, vain yhteistyöllä kielten- ja ammattiaineiden opettajien sekä työelämän edustajien kanssa voidaan saada aikaan hyviä ratkaisuja.

 

Osaava vanhempi – toiminnallista suomen kielen oppimista äiti & lapsi -ryhmässä

Minna Intke Hernández ja Pirkko Matkaselkä

Tässä artikkelissa kerromme Vantaalla toteuttavasta Osaava vanhempi -hankkeesta, sen taustoista, toiminta-ajatuksesta sekä toiminnasta. Kerromme ensin hankkeesta, sitten tarkastelemme lähemmin yhtä hankkeen puitteissa toimivaa äiti & lapsi -ryhmää ja sen käytäntöjä. Esitämme myös kysymyksen, kuinka kyseisen ryhmän toiminnassa tulee esiin sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, joka on kirjattu ryhmässä käytettävään opetussuunnitelmaan. Haemme kysymykseen vastauksia ja näkökulmia analysoimalla ryhmän toimintaa käyttäen teoreettisena viitekehyksenä sosiokonstruktivismia.

 

Osallisuus kotouttaa

Virpi Harilahti-Juola ja Katja Ruunaniemi

Pudasjärvi on mukana valtakunnallisessa Osallisena Suomessa -maahanmuuttotyön kehittämishankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta. Pudasjärven kokeilussa kotoutumiskoulutus lähtee osallisuus kotouttaa -ajatuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suomen kielen lisäksi koulutuksessa painotetaan osallisuutta ympäröivään lähiyhteisöön ja sitä kautta koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, mikä mahdollistaa kielen oppimisen uudenlaisissa oppimisympäristöissä.

 

This is not a ball game: A personal narrative on teaching ideologies

Anatoly Stikhin

The following are accounts of my thirty years’ experience in education, first as a student of Karelian State Pedagogical Institute and then as a teacher of English, linguistics and other related subjects at universities in Petrozavodsk, Russia. It is a subjective, far from complete and unjustifiably generalizing version of social reality.

 

Suomen kielen opettajuuden monet kasvot Saksassa

Anne Kupila

Sosiaalisen ympäristön huomioon ottaminen laajentaa oleellisella tavalla mahdollisuuksia ymmärtää opettajaksi tulemisen prosessia. Artikkelillani haluan viedä lukijan ekskursiolle lukuisten Saksassa työskentelevien suomen kielen tuntiopettajien arkiseen toimintaympäristöön. Tutustumme lähemmin erityisesti muodollisesti epäpätevien suomen kielen opettajien opettajaksi tulemisen prosessiin. Nykyään on aika tavallista asettaa rinnakkain kaksi asiantuntijuuden tulkinnan tapaa: muodollisesti hyvin koulutettu, erityisalan kysymysten ratkaisija sekä kokemuksen opettama, kokonaistilanteen intuitiivinen hallitsija. Moni Saksassa toimiva aikuisopettaja on juuri edellä mainitunlainen monitaituri.

 

Kuulumisia Tampereelta

Tuula Pantzar, Juha Merta ja Outi Stüber

Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön koulutusohjelma, joka on kohdennettu maahanmuuttajataustaisille opetus- ja kasvatusalalla jo toimineille tai sinne pyrkiville henkilöille. Koulutus pyrkii vahvistamaan laaja-alaista opettaja- ja kasvattajaidentiteettiä. Se antaa myös väylän kelpoistua opettajaksi suomalaisen koulun muuttuviin toimintaympäristöihin.

 

Opettajan päiväkirja: Ennen uuden urakan alkua

Kristiina Haapasalo

Opettajan päiväkirja -juttusarja jatkuu kotoutumiskouluttajan ajatuksilla. Kristiina Haapasalo toimii kouluttajana Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa. Kristiina kertoo hyvistä päätöksistään ennen kurssin alkua ja siitä inhorealistisesta todellisuudesta kurssilla, jossa aikuisten maahanmuuttajien luku-, kirjoitus- ja oppimistaidot ovat eritasoisia ja joiden kanssa kouluttajalla ei välttämättä ole yhteistä kieltä.