Nuorena vitsa väännettävä

 

Kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittämisestä ja kielenopetuksen varhentamisesta on  keskusteltu paljon viime vuosikymmeninä Euroopassa. Varhaisia kokemuksia useista kielistä ja kulttuureista pidetään tärkeinä ja niiden tarjoamiseen on laadittu useita EU-tason suosituksia ja tavoitteita, joiden avulla jäsenmaita kannustetaan kehittämään varhaiskasvatustaan ja koulutustaan. Näihin suosituksiin ja tavoitteisiin sisältyy olennaisesti tietoisuuden lisääminen siitä, että monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat nykylasten arkipäivää, jolloin myös päivähoidon ja koulun oletetaan yksikielisyyskasvatuksen sijaan harjoittavan monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta tukevaa toimintaa. Tällainen toiminta pohjaa elinikäisen kielenoppimisen ajatukseen, jossa keskiössä ovat jatkuva, kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen oppiminen sekä oppimaan oppimisen taidot eikä niinkään jonkin yksittäisen kielen koko systeemin haltuun ottaminen.

Elinikäisen kielenoppimisen ja -opetuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin pureuduttiin myös Kieliverkoston opettajankoulutuksen teemavuoden Kieliparlamentissa keväällä 2012. Parlamenttiin kutsuttiin osallistujia koko elinikäisen kielenopetuksen kaarelta varhaiskasvatuksesta työelämään ja vapaaseen sivistystyöhön pohtimaan elinikäistä oppimista oppijan, opettajan ja opettajankoulutuksen näkökulmista. Keskusteluista työstettiin sähköinen kannanotto Elinikäisen kielenoppimisen avaimet, jonka erityinen kohderyhmä ovat opettajat, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat. Kieliparlamentin alustukset sekä kannanotto ovat ladattavissa Kieliverkoston portaalista Tapahtumat-sivulta.

Samaa elinikäisen kielenoppimisen teemaa valotetaan tässäkin varhaisen kielenoppimisen ja -opetuksen teemanumerossa. Numerossa keskitytään erityisesti elinikäisen kielenoppimisen alkutaipaleeseen ennen kouluikää. Artikkelit käsittelevät sekä äidinkieltä ja kulttuuria että vieraita kieliä ja kulttuureja. Näkökulmat vaihtelevat yksikielisestä yksilöstä kaksi- ja monikieliseen yksilöön. Teemanumeron pääpaino on institutionaalisessa kielikasvatuksessa, joka tapahtuu päiväkodissa ennen kouluikää. Mukana on myös artikkeleita, joissa tarkastellaan alakouluikäisten oppilaiden äidinkielen ja vieraiden kielten ja kulttuurien oppimista ja opettamista. Numeroon on koottu eri näkökulmia varhaiseen kielenoppimiseen ja -opetukseen. Näkemyksiään ja kokemuksiaan kertovat niin oppijat, kasvattajat ja vanhemmat kuin tutkijatkin.

Varhaisen kielenoppimisen ja -opetuksen teemanumeron myötä Kieliverkosto toivottaa kaikille lukijoille aurinkoista kesää!

 
Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF