KIRJOITUSKUTSU | CALL FOR PAPERS: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (toukokuu 2024): Kestävästi kohti tulevaisuuden kieltenopetusta | Sustainably towards future language teaching

KIRJOITUSKUTSU: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (toukokuu 2024) 

Kieliverkoston vuoden 2024 teema on Kestävä kehitys ja kielikoulutus. Teemalle omistetaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden toukokuun 2024 teemanumero Kestävästi kohti tulevaisuuden kieltenopetusta.

Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan toukokuussa 2024 (viikolla 20). Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut teemaan liittyvistä tutkimus- ja opinnäytetuloksista, hankkeista, opetuskokeiluista, käytänteistä ja kielikoulutuspoliittisista päätöksistä. Toivotamme tervetulleiksi artikkeliehdotukset, jotka liittyvät monipuolisesti kestävän kehityksen teemoihin ja kieliin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin voi tutustua täällä. Artikkeli voi käsitellä esimerkiksi:

 • planetaarisen hyvinvoinnin teemoja kielten opetuksessa
 • sukupuolten tasa-arvon edistämistä koulussa
 • kestävää kehitystä oppikirjoissa
 • kulttuurisia stereotypioita ja niiden välttämistä kielten opetuksessa
 • kielitietoisuutta ja kielellisen monimuotoisuuden arvostusta ja hyödyntämistä
 • kielellisiä oikeuksia ja epäoikeudenmukaisuuksia
 • vähemmistökielten oppimista, opettamista ja elvytystä
 • vastuullisen kuluttamisen kielellisiä ulottuvuuksia
 • kielen roolia globaalikasvatuksessa

Innostuitko? Jos haluat kirjoittaa teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään pe 16.2.2024, niin keskustellaan asiasta. Kerro viestissäsi artikkeli-ideastasi ja ajatuksestasi mahdolliseksi artikkelin rakenteeksi. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on 12.4.2024, jos artikkeliaiheesi hyväksytään teemanumeroon. Osa ehdotetuista artikkeleista saatetaan julkaista myöhemmin jossakin muussa numerossa vuoden 2024 aikana.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on matalan kynnyksen julkaisukanava ja kielten opettajien, tutkijoiden ja kielten asiantuntijoiden ammattilehti, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Kieliverkosto jää odottamaan kiinnostavia artikkeli-ideoita ja toivottaa samalla kaikille innostavaa vuotta 2024!

 

Lisätietoja: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta

kieliverkosto@jyu.fi 
Twitter: @kieliverkosto
Instagram: kieliverkosto

** 

Call for Papers - Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) (May 2024)

”Sustainable development and language education” is the theme year for The Finnish Network for Language Education Policies (Kieliverkosto) in 2024. Kieliverkosto will publish a theme number “Sustainably towards future language teaching” in May 2024 in the online journal Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society).

The theme number will be published in May 2024 (week 20). Kieliverkosto invites comprehendible texts on good practices and experiences from projects, research results and the latest decisions in language education politics as well as their backgrounds. We welcome all articles related to sustainable development and languages. See more on UN’s goals for sustainable development here. Examples of article topics:

 • Themes of planetary wellbeing in language teaching
 • Furthering gender equality in schools
 • Sustainable development in textbooks
 • Cultural stereotypes and how to avoid them in language teaching
 • Language-awareness, respecting and utilizing linguistic diversity
 • Language rights and linguistic injustices
 • Learning, teaching and revitalizing minority languages
 • Sustainable consumption and languages
 • The role of languages in global citizenship education

If you’re interested in writing, please contact Kieliverkosto 16.2.2024 at the latest. Tell us about your article idea and the possible structure of the article. The actual hand-in date for articles is 12.4.2024, if your article idea is accepted. Some of the articles might be published later in 2024.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) is an open online journal edited by Kieliverkosto. We publish articles and comments on subjects within the language education field. The journal is a low-threshold publishing platform which brings together researchers, language policy decision-makers, teachers and others working in the field. We publish articles in Finnish, Swedish and English.

We are looking forward to your inspiring article ideas! Have a great start of the year 2024!

 

More information:  

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/information-about-the-online-journal

Kieliverkosto (The Finnish Network for Language Education Policies)

Contact via email: kieliverkosto@jyu.fi
Twitter: @kieliverkosto
Instagram: kieliverkosto

**

Call for Papers – Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) (maj 2024)

”Hållbar utveckling och språkutbildning” är det språkutbildningspolitiska nätverkets (Kieliverkostos) temaår 2024. Temanumret ”Hållbart emot framtidens språkundervisning” publiceras i maj 2024 i vår webbtidning Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle).

Temanumret publiceras i maj 2024 (veckan 20). Vi välkomnar alla texter som behandlar hållbar utveckling och språk. Läs mer om FN:s globala målen för hållbar utveckling här.

Exempelteman för artiklar:

 • Teman av planetariskt välbefinnande inom språkundervisning
 • Befrämjande av jämställdhet mellan könen i skolor
 • Hållbar utveckling i läroböcker
 • Kulturella stereotyper och deras undvikande inom språkundervisning
 • Språkmedvetenhet och värdering av språklig mångfald
 • Språkliga rättigheter och orättvisor
 • Inlärning, undervisning och återupplivning av minoritetsspråk
 • Språkliga perspektiv i ansvarsfull konsumtion
 • Språkets roll i global fostran

Om du är intresserad av att skriva, var så god och kontakta Kieliverkosto senast 16.2.2024. Berätta din idé och en möjlig struktur för artikeln. Den aktuella inlämningsdagen för artiklarna är 12.4.2024, om vi accepterar din idé. Möjligtvis publiceras en del av artiklar senare år 2024.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidning som redigeras av Kieliverkosto. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Webbtidningen är en publikationsplattform med låg tröskel som sammanför forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning. Vi publicerar artiklar på finska, engelska och svenska.

Vi ser fram emot att få läsa era insipirerande idéer! Hoppas ni har en fin början av året 2024!

 

Mera information:  

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/information-om-webbtidningen

Kieliverkosto (Det språkutbildningspolitiska nätverket)

Kontakt: kieliverkosto@jyu.fi
Twitter: @kieliverkosto
Instagram: kieliverkosto