KIRJOITUSKUTSU: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (maaliskuu 2021) / INBJUDAN FÖR ATT SKRIVA: Språk, utbildning och samhälle (mars 2021) / CALL FOR PAPERS: Language, Education and Society (March 2021)

(Se nedan på svenska. See in English below.)

Viestiä saa levittää vapaasti.

 

Kirjoituskutsu – Kieli, koulutus ja yhteiskunta (maaliskuu 2021)

Kieliverkosto jatkaa vuonna 2021 teemalla Suomen kielivaranto. Teemalle omistetaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden maaliskuun 2021 teemanumero, joka käsittelee teemaa Kielivarannon valot ja varjot. Teemanumero kootaan seuraavien kysymysten ympärille:

 • Mitkä asiat tai näkökulmat jäävät varjoon, kun puhutaan kansallisesta kielivarannosta ja tulevaisuuden kielitaitotarpeista? Mistä pitäisi puhua enemmän?

 • Mistä kielikoulutuksen ja kielikoulutuspolitiikan kentän asioista tarvitaan lisää tutkimusta tai kokeiluja?

 • Mihin asioihin tai näkökulmiin kielikoulutuspolitiikassa tai kielentutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota seuraavina vuosina?

 • Mikä kielikoulutuksessa ja kielikoulutuspolitiikassa on jo hyvin?

Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan maaliskuussa 2021 (viikolla 12).

Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut teemaan ja kysymyksiin liittyvistä tutkimustuloksista, hankkeista, opetuskokeiluista, käytänteistä ja kielikoulutuspoliittisista päätöksistä ja toivottaa tervetulleeksi artikkeliehdotukset liittyen esimerkiksi

 • kielten ja viestinnän opetukseen ja arviointiin sekä näiden kehittämiseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja jatkuvaan oppimiseen

 • opetuksen järjestäjien hyviin käytänteisiin ja haasteisiin

 • opettajankoulutukseen

 • oppilaiden ja opiskelijoiden osaamiseen, oppimiseen ja tiedon tuottamiseen kielellisenä ilmiönä

 • oppilaitoksiin, päätöksentekoon, hallintoon ja (kieli)koulutuspolitiikkaan

 • kielitietoisuuteen, monikielisyyteen, kieli-ideologioihin sekä kielitaitoa koskeviin arvostuksiin ja asenteisiin

 • työelämään ja yhteiskuntaan sekä näiden kielelliseen, kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaistumiseen

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään 22.1.2021, niin keskustellaan asiasta. Kerro viestissäsi artikkeli-ideastasi ja ajatuksestasi mahdolliseksi artikkelin rakenteeksi. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on 26.2.2021, jos artikkelisi hyväksytään teemanumeroon. Osa ehdotetuista artikkeleista saatetaan julkaista myöhemmin jossakin muussa numerossa vuoden 2021 aikana.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on matalan kynnyksen julkaisukanava ja kielten opettajien, tutkijoiden ja kielten asiantuntijoiden ammattilehti, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toivottavasti saamme kysymyksiin moninaisia vastauksia! Kieliverkosto jää odottamaan ajatuksia kutkuttavia artikkeli-ideoita ja toivottaa samalla kaikille rentouttavaa joulunaikaa!

Lisätietoja:

Kieliverkosto

kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto

**

Lisätietoja verkkolehdestä:

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta

**

 

Inbjudan för att skriva en artikel – Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) (mars 2021)

Det språkutbildningspolitiska nätverket (Kieliverkosto) fortsätter med teman ”Finlands språkreserv” år 2021. Vi ska ha ett temanummer i vår webbtidning Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och sämhalle) och den här teman är ”Språkreservs ljus och skuggor”. Vi hoppas att temanumret ska svara på de här frågorna:

 • Vilka saker eller synvinklar stannar i skuggan när man pratar om språkreserv eller framtidens språkkunskaper? Varom skulle man diskutera mera?

 • Varom saker i språkutbildning och i språkutbildningspolitik man behöver mera forskning eller erfarenheter?

 • Vilka saker eller synvinklar i språkutbildningspolitik eller i språkforskning man borde beakta mera i framtiden?

 • Vilka saker är redan bra i språkutbildning och i språkutbildningspolitik?

Vi publicerar temanumret i mars 2021 (veckan 12).

Om du är intresserad av att skriva, var så god och kontakt Kieliverkosto senast 22.1.2021. Berätta din idé och möjlig struktur för din artikel. Faktisk inlämningsdag för artiklar är 26.2.2021, om vi accepterar din idé. Det är möjligt att vi publicerar en del av artiklar senare år 2021.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidning som redigeras av Kieliverkosto. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Webbtidningen är en publikationsplattform med låg tröskel och det sammanföra forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning. Vi publicerar artiklar på finska, på svenska och på engelska.

Vi väntar era fina idéer! God Jul!

Mera information:

Kieliverkosto (Det språkutbildningspolitiska nätverket)

kieliverkosto@jyu.fi

Se på svenska: https://www.kieliverkosto.fi/sv?set_language=sv

Twitter: @kieliverkosto

**

Mera information om webbtidning:

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/instruktioner-for-att-skriva-till-spraknatverkets-webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/information-om-webbtidningen

**

 

Call for Papers – Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) (March 2021)

The Finnish Network for Language Education Policies (Kieliverkosto) will continue with the theme ”The language reserve of Finland” in 2021. Kieliverkosto will publish a theme number ”Lights and shadows of the language reserve” in March 2021 in online journal Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society). The theme number will hopefully answer these kinds of questions:

 • What kinds of matters and viewpoints are left in the shadow when we discuss about language reserve in Finland and future needs of language skills? What should we talk about more?

 • What kinds of issues in language education or in language education policies we need more research or experience on?

 • Which themes and viewpoints in language education policies or in applied linguistics should have more attention during next few years?

 • What is already fine in language education and in language education policies?

The theme number will be published in March 2021 (week 12).

If you’re interested in writing, please contact Kieliverkosto 22.1.2021 at latest. Tell us about your article idea and possible structure for the article. The actual hand in date for articles is 26.2.2021, if your article idea gets accepted. Some of the articles might be published later in 2021.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) is open online journal edited by Kieliverkosto. We publish articles and comments on subjects within the language education field. The journal is a low-threshold publishing platform which brings together researchers, language policy decision-makers, teachers and others working in the field. We publish articles in Finnish, Swedish and English.

We’ll be waiting for your amazing article ideas! Happy Holidays!

More information:

Kieliverkosto (The Finnish Network for Language Education Policies)

kieliverkosto@jyu.fi

See in English: https://www.kieliverkosto.fi/en?set_language=en 

Twitter: @kieliverkosto

**

More information about online journal:

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/information-about-the-online-journal 

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/writing-instructions-for-the-online-journal-kieli-koulutus-ja-yhteiskunta